มิติความยากจน และรากเหง้าของความเหลื่อมล้ำ กับความยั่งยืนในการพัฒนา

Main Article Content

โชคลาภ มั่นคง

Abstract

อดีตที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็นภาพที่หลบซ่อนอยู่ในสังคม ปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิด เป็นที่น่าหวาดกลัวและทุกคนพยายามหลีกหนีมัน แต่กลับอยู่ร่วมกับสังคมของเรามาอย่างยาวนาน ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมกลับเลือกที่จะมองข้ามผ่านมันไป มีความคิดฝังลึกในเจตนคติว่าไม่สามารถแก้ไขมันได้ นั่นคือ ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ความยากจนและความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ เนื่องจากความยากจน เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นในสังคม ขณะเดียวกันความเหลื่อมล้ำที่มากส่งผลให้การกระจายผลตอบแทนหรือโอกาสมีความแตกต่างกัน และนำไปสู่ปัญหาความยากจนได้ ความเหลื่อมล้ำและความยากจนจึงเป็นเหตุปัจจัยและผลลัพธ์ของกันและกัน การเข้าไปสัมผัสทำความรู้จักกับโลกอีกด้านหนึ่ง มองปัญหาและตั้งคำถาม การพัฒนาในแต่ละมิติของความยากจนตลอดจนถึงรากเหง้าของเหลื่อมล้ำ จากจุดเล็กๆ ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด การแตกปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาอาจไม่สำเร็จในวันพรุ่งนี้ แต่ก็เป็นอนาคตอันไม่ไกลเกินเอื้อม (อาศัยความยั่งยืนในการพัฒนาหรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) เราไม่อาจบรรลุจุดหมายนั้นได้ด้วยการคิดแบบเกียจคร้าน การทำงานแบบทีละขั้นทีละตอนไม่เพียงจะต่อสู้กับความยากจนได้มีประสิทธิภาพ มากไปกว่านั้นคือ ยังเป็นหนทางที่ทำให้โลกเป็นที่น่าค้นหามากขึ้น (สร้างความรับรู้ใหม่) สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน นำไปสู่การอยู่ร่วมกันได้ของคนในสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น. (2552). ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ในประเทศไทย. วารสารประชากรศาสตร์ 25(2): 69-87.

สยาม อรุณศรีมรกต. (2559). เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคต.วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 11(3) :1 – 7.

ธนพล สราญจิตร์. (2558). ปัญหาความยากจนในสังคมไทย. EAU Heritage Social Science and Humanity Journal 5(2).

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) .(2562). รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2562. สืบค้น 1 กุมภาพันธ์ 2564. https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=social.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.). (2560). รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2560. สืบค้น 1 กุมภาพันธ์ 2564. https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=social.

สมชัย จิตสุชน . (2556). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2565. http://social.nesdc.go.th/social/Portals/0/Documents/Final%20Report_poverty2011_updateJUNE15_2283.pdf .

อติวิชญ์ แสงสุวรรณ .(2558). ความเหลื่อมล้ำ. สืบค้น 4 กันยายน 2564

จาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=29688

นิธินันท์ วิศเวศวร .(2546). โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจน. (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมชัย จิตสุชน. (2558). รายงานการวิจัยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย:แนวโน้ม นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย. (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2563). โลกเปลี่ยนคนปรับ. สืบค้น 24 กุมภาพันธ์ 2565. https://www.lib.ku.ac.th/eng/index.php/books-recommendation/982-new-chalenge-after-covid-19.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2551). ความเหลื่อมล้ำของรายได้…อุปสรรคต่อความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ. สืบค้น 19 ธันวาม 2563 https://positioningmag.com/39997?fbclid=IwAR2u94sZBnljoL9SpWKskqd0lZhUaNSs7E5DooS44l8pbGQqO4Xc1TJOt4A.

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน.(2561). เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน.สืบค้น19 ธันวาคม2563 https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/sustainable-development-goals/?fbclid=IwAR1ZXcQk4OVN4OvVsmIZoLuCweQDvM_mSDFFUIZcLPw0uC8L66WeBnTuuDU#ref-1854-9.

จรัมพร โห้ลำยอง. (2556). การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองและชนบท และการกระจายรายได้ .ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา .นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร .(2560). สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามแนวพระราชดาริของ ร.9. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วศิระ.

อารยะ ปรีชาเมตตา .(2559). พัฒนาเศรษฐกิจลดวิกฤตเหลื่อมล้า. สืนค้น 4 มกราคม 2565. http://opac.mbu.ac.th/Record/29490.

ชิดตะวัน ชนะกุล .(2559). เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความยากจนและความเท่าเทียม .กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุมาลี สันติพลวุฒิ .(2560). ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจและกรณีศึกษา .กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อภิจิต บาเนอร์จี .(2554). เศรษฐศาสตร์ความจน (Poor Economics) (ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์). กรุงเทพมหานคร: Salt. (ต้นฉบับพิมพ์ปี พ.ศ.2563).