Factors Affecting the Net Asset Value of Retirement Mutual Funds (RMF)

Main Article Content

marut kludcharoen

Abstract

บทคัดย่อ


 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิทำการศึกษาในช่วง ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2553 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563 รวมระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 44 ไตรมาส โดยเลือกทำการศึกษาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จำนวน 3 กองทุน และประมาณค่าด้วยวิธี Multiple Regression Analysis


                        ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ทั้ง 3 กองทุน ได้แก่ (1) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เนื่องจากการเกิดเงินเฟ้อจะส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะเป็นตัวบ่งชี้การเจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  และ (3) ราคาทองคำ (GOLD Price) เนื่องจากทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย โดยในช่วงเวลา    ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจบุคคลจะหันมาถือทองคำแทนการถือหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในบางกองทุนจากทั้ง 3 กองทุน  ได้แก่    (1) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (PIR) เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยมากขึ้น (2) อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท (EXR) เนื่องจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท    จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ     และ (3) การใช้จ่ายของรัฐบาล (GMS) เนื่องจากการที่รัฐบาลเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐบาลมาจากสาเหตุการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งการใช้จ่ายของภาครัฐบาลเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจชะลอตัว


Abstract


The purpose of this research was to study the impact of factors affecting the Net Asset Value (NAV) of the Retirement Mutual Fund (RMF) by using secondary data during the first quarter    of 2010 to the fourth quarter of 2020, a total study period of 44 quarters, specifically selected               3 funds from BBL Asset Management Company Limited and estimated using the Multiple Regression Analysis.


            The results of the study revealed that there are three factors affecting unit values ​​of all           3 Retirement Mutual Funds (RMF): (1) Consumer Price Index (CPI), goods and services rose causing the company to earn more income from the sale of goods and services, resulting in higher corporate profits; (2) Gross Domestic Product (GDP), an increase of this factor could be an indicator of the growth of domestic economic activity; and (3) Gold Price, in times of economic crisis, gold was considered a safe asset which people might turn to gold instead of other securities. Furthermore, there were factors affecting the value of investment units of some Retirement Mutual Funds (RMF): (1) Policy Interest Rate (PIR), the increase in PIR could generate an increase in loan from interest rates, resulting in more interest expenses; (2) Thai Baht Exchange Rate (EXR), due to the depreciation of Thai Baht, it could have a positive effect on the export of goods and tourism industry; and (3) Government Spending (GMS), an indicator of economic slowdown which               the government might use as a tool to stimulate the aggregate demand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

กรกช ตั้งกิตติเวช. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน Small-Mid Cap. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร.

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป Investment consultant : plain products. (2560). (พิมพ์ครั้งที่ 1.) ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ชมพูนุท พรหมภัทดิ. (2556). การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย. วิทยากรชํานาญการสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สืบค้นจาก http://library.senate.go.th/document/Ext6078/6078440_0002.PDF

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2558). ประเภทของกองทุนรวม. สืบค้นจาก

https://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfund_content02.pdf

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). อัตราเงินเฟ้อ. สืบค้นจาก

https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=409&language=TH

นพพล ฉั่วโรจนพงศ์. (2560). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุนของกองทุนเซ็ท50. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด. (2562). ข้อมูลกองทุน. สืบค้นจาก https://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundHouseProfile-BBLAM

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2558). RMF คืออะไร. สืบค้นจาก https://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfund_content09.pdf

พงษ์พัฒน์ ไหลวัฒนชัย. (2560). (2560). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน Large Cap. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ., กรุงเทพมหานคร.

พนิดา สมหมาย. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว. (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ). มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,

กรุงเทพมหานคร.

วนิดา โคษา. (2559). การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร.

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้. (2562). ประเทศไทยกับสังคมผู้สูงอายุ. สืบค้นจาก https://il.mahidol.ac.th/th/i-Learning-Clinic/general-articles/

สำนักสถิติแห่งชาติ. (2560). จำนวนและสัดส่วนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามกลุ่มอายุ (วัยเด็ก วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) เพศ ภาค และจังหวัดพ.ศ. 2554 – 2563. สืบค้นจาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx