Analysis of Teaching Impacts During the Covid-19 Virus Epidemic Case Study: Faculty of Economics, Srinakharinwirot University

Main Article Content

Jutamas Chumsiri
จุฑามาศ ฉ่ำศิริ

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรณีศึกษา : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนิสิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่  นิสิต คณาจารย์ และ บุคลากรสายปฏิบัติการ โดยสุ่มตัวอย่างจำนวน 119 คน จากประชากร 792 คน  แบ่งเป็น นิสิต 88 คน คณาจารย์ 18 คน และบุคลากรสายปฏิบัติการ 13 คน โดยวิเคราะห์ด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS


ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านผลกระทบการเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อผลการเรียนของนิสิต ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านผลกระทบการเรียนออนไลน์ ไม่มีผลต่อผลการเรียนของนิสิต เนื่องมาจากผู้สอนมีการมอบหมายงานเพื่อให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น และลดสัดส่วนคะแนนการสอบลง เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นอกจากนี้นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อสามารถเรียนทางออนไลน์และทบทวนเนื้อหารายวิชาย้อนหลังได้ ขณะที่ปัจจัยด้านความพึงพอใจการเรียนแบบออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อผลการเรียนของนิสิต ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจการเรียนแบบออนไลน์ไม่มีผลต่อผลการเรียนของนิสิต เนื่องมาจากทางคณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ อย่างเช่น การสั่งซื้อโปรแกรม Zoom แบบถูกลิขสิทธิ์ และการพัฒนาเครือข่ายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น


ABSTRACT


            The research aimed to impact analyse of online teaching that affects students' academic performance during the pandemic period of COVID–19. In this study, the data of three groups of samplings were analysed including students, lecturers, and practitioners by randomly sampling 119 people from a population of 792 people divided into 88 students, 18 lecturers, and 13 practitioners by analysing descriptive statistics and One-Way ANOVA with SPSS Package.


The results indicated as follow; factors affecting online learning during the pandemic period of COVID–19 affected student's academic performance which was not different at a significance level of 0.05. It showed that the impact factor of online learning did not affect the student's academic performance because the lecturers have had assignments to allow students to study more on their own and reduced the proportion of test scores to be consistent with online teaching management. Moreover, students were prepared in terms of equipment and internet systems to be able to study online and reviewed the course content backward. Although, the satisfaction factor of online learning during the pandemic period of COVID–19 affected student's academic performance which was not different at a significance level of 0.05 as well. It revealed that the online learning satisfaction factor did not affect the students' academic performance because the Faculty of Economics has prepared to provide teaching support for lecturers, such as ordering a licensed Zoom program and the Internet signal network development.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

BBC NEW. (2563). ไวรัสโคโรนา : ที่มา อาการ การรักษา และการป้องกันโรคโควิด-19. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563, จาก https://www.bbc.com/thai/features-51734255

K.Pair. (2560). Taro Yamane คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563, จาก https://greedisgoods.com/taro-yamane/

กนกวรรณ มณีฉาย. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) ของพนักงานธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี. บัณฑิตวิทยาลัย กลุ่มวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

กรมควบคุมโรค. (2563). รายงานสถานการณ์ โควิด-19. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563, จาก https://covid19.ddc.moph.go.th/

กรรณิการ์ แสนสุภา และคณะ (2563). การปรับตัวของนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทัศน์ ปี 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2563, หน้า 83-97.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2563). อว.ประกาศขอความร่วมมือ หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. เสนอมาตรการ เพื่อช่วยเหลือลดค่าเทอมพร้อมเตรียมการเรียนการสอนผ่านออนไลน์. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563, จาก https://web.facebook. com/MHESIThailand/photos/a.228663747160713/3360502340643489/?type=3&theater

ทวีศิลป์ สารแสน. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการเรียนในห้องด้านครูผู้สอนกับความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร. (2563). กระทรวงศึกษาธิการสั่งสถานศึกษาทั่วประเทศปิดเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563, จาก moe360.blog

วิรุฬ พรรณเทวี. (2542). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงาน กระทรวงมหาดไทยในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน.วิทยานิพนธ์ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิไลพรรณ อาจารีวัฒนา (2562). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บทความวิชาการค้นคว้าอิสระโครงการพิเศษ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ศูนย์ข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข. (2563). มีผลบังคับใช้แล้ว!! ประกาศ สธ. ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID -19) เป็นโรคติดต่ออันตราย. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564, จาก http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8037

สุวภัทร แกลัวกล้า. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (ทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่. สารนิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา-การศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.