Sales Forecasting of Ready Mixed Concrete A Case Study of S. Subcharoen Concrete Limited Partnership

Main Article Content

Kamonphan Jaemjaeng

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีผลต่อยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต 2) พยากรณ์ยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิของยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต เป็นรายเดือนในระหว่างปี 2557 - 2563 วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เทคนิคการพยากรณ์วิธี Exponential Smoothing และวิธี Box-Jenkins : ARIMA Models


            ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต ได้แก่ พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง การก่อสร้างภาคเอกชนและผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดต่อหัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาช่วงฤดูกาล พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 1 ของปี จะส่งผลให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นและลดลง ตามลำดับ ทุกปัจจัยสามารถร่วมกันพยากรณ์ยอดขายของกรณีศึกษาได้ร้อยละ 86.3  2) แนวโน้มยอดขายของกรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต ในอีก 3 ปีข้างหน้า พบว่า มีแนวโน้มยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีลักษณะของอิทธิพลของฤดูกาลด้วย ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกำลังคน แผนกำลังการผลิตและแผนการตลาด ตลอดจนเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการคอนกรีตผสมเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ABSTRACT


            The purposes of this research were 1) to study factors that affecting to ready mixed concrete of S. Subcharoen Concrete Limited Partnership. and 2) to forecast the sales volume of S. Subcharoen Concrete Limited Partnership. The secondary data on ready-mixed concrete sales collected monthly during the year 2014 – 2020. This study was a quantitative method by using the principle of Multiple Regression Analysis (MRA), Exponential Smoothing and Box-Jenkins: ARIMA Models.


            The finding revealed that 1) factors that affecting to ready mixed concrete of S. Subcharoen Concrete Limited Partnership statistically significant different at the .05 level were 1. Construction Permitted Area, 2. Private Sector Construction and 3. Gross Provincial Product (GPP). Regarding to seasonality forecast found that Q3 and Q1 affecting to sales volume of S. Subcharoen Concrete Limited Partnership. Three factors above could be explained the sales equation 86.3%. 2) Sales forecasting of S. Subcharoen Concrete Limited Partnership over the next three years would be increasing with the seasonal effect. Therefore, S. Subcharoen Concrete Limited Partnership should plan manpower, production plan, marketing plan as well as business strategies to meet the needs of customers effectively.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Dobrota, G., and Caruntu, C. (2012). The Analysis of the Correlation Between the Economic Growth and Crude Steel Production in the Period 1991-2011. Metalurgija, 3, 425-428.

Wei, J., Cen. K., and Geng. Y. (2019). China’s cement demand and CO2 emissions toward 2030: from the perspective of socioeconomic, technology and population. Environmental Science and Pollution Research, 26, 6409-6423.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2564). ข้อมูลรายพื้นที่ อัตราการเติบโตของรายได้รวมตามพื้นที่. สืบค้นจาก https://datawarehouse.dbd.go.th/area/overview/23953

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2564). ข้อมูลนิติบุคคล รหัสประเภทธุรกิจ 23953. สืบค้นจาก https://datawarehouse.dbd.go.th/searchJuristicInfo/23953/submitObjCode/1

ชัชชญา เสริมพงษ์พันธ์. (2560). การพยากรณ์ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน). (2564). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2563 - 2565: ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง. สืบค้นจาก https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Construction-Construction-Materials/ Construction-Materials/IO/io-construction-materials

ธัญญรัตน์ ไชยคราม. (2563). การเปรียบเทียบการขยายตัวของเมืองระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 12 เมืองต้องห้าม... พลาด โดยใช้ภาพถ่ายแสงไฟช่วงกลางคืนจากดาวเทียม กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. Thai Journal of Science and Technology, 9(1), 31-44.

สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี. (2564). รายงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรีพ.ศ. 2563. สืบค้นจาก http://suphan.nso.go.th/

อมรรัตน์ จิระศึกษา. (2556). การพยากรณ์การขอใบอนุญาตก่อสร้างและที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2557 – 2560. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร