การพยากรณ์ยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต

Main Article Content

Kamonphan Jaemjaeng

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีผลต่อยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต 2) พยากรณ์ยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิของยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต เป็นรายเดือนในระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2563 วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เทคนิคการพยากรณ์วิธี Exponential Smoothing และวิธี Box-Jenkins : ARIMA Models


              ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต ได้แก่ พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง การก่อสร้างภาคเอกชนและผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดต่อหัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาช่วงฤดูกาล พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 1 ของปี จะส่งผลให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นและลดลง ตามลำดับ ทุกปัจจัยสามารถร่วมกันพยากรณ์ยอดขายของกรณีศึกษาได้ร้อยละ 86.3  2) แนวโน้มยอดขายของกรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต ในอีก 3 ปีข้างหน้า พบว่า มีแนวโน้มยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีลักษณะของอิทธิพลของฤดูกาลด้วย ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกำลังคน แผนกำลังการผลิตและแผนการตลาด ตลอดจนเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการคอนกรีตผสมเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Dobrota, G., and Caruntu, C. (2012). The Analysis of the Correlation Between the Economic Growth and Crude Steel Production in the Period 1991-2011. Metalurgija, 3, 425-428.

Wei, J., Cen. K., and Geng. Y. (2019). China’s cement demand and CO2 emissions toward 2030: from the perspective of socioeconomic, technology and population. Environmental Science and Pollution Research, 26, 6409-6423.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2564). ข้อมูลรายพื้นที่ อัตราการเติบโตของรายได้รวมตามพื้นที่. สืบค้นจาก https://datawarehouse.dbd.go.th/area/overview/23953

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2564). ข้อมูลนิติบุคคล รหัสประเภทธุรกิจ 23953. สืบค้นจาก https://datawarehouse.dbd.go.th/searchJuristicInfo/23953/submitObjCode/1

ชัชชญา เสริมพงษ์พันธ์. (2560). การพยากรณ์ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน). (2564). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2563 - 2565: ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง. สืบค้นจาก https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Construction-Construction-Materials/ Construction-Materials/IO/io-construction-materials

ธัญญรัตน์ ไชยคราม. (2563). การเปรียบเทียบการขยายตัวของเมืองระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 12 เมืองต้องห้าม... พลาด โดยใช้ภาพถ่ายแสงไฟช่วงกลางคืนจากดาวเทียม กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. Thai Journal of Science and Technology, 9(1), 31-44.

สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี. (2564). รายงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรีพ.ศ. 2563. สืบค้นจาก http://suphan.nso.go.th/

อมรรัตน์ จิระศึกษา. (2556). การพยากรณ์การขอใบอนุญาตก่อสร้างและที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2557 – 2560. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร