การศึกษาต้นทุนการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

ไพรินทร์ เชื่อสมุทร
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2552 มีการให้บริการแบ่งเป็น 5 ประเภท ผลการวิจัยพบว่า ในปีงบประมาณ 2552 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทานมีต้นทุนรวมเท่ากับ 12,495,101.10 บาท แบ่งเป็นต้นทุนค่าบริการทางการแพทย์เท่ากับ 7,551,760.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.44 และต้นทุนค่าบริการพื้นฐานเท่ากับ 4,943,340.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.56 สำหรับต้นทุนเฉลี่ยต่อครั้งของการให้บริการทั้ง 5 ประเภท คือ การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปเท่ากับ 398.69 บาท การให้บริการหัตถการเท่ากับ 155.25 บาท การให้บริการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เท่ากับ 443.35 บาท การให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 1 ปี – 4 ปี 1 เดือน เท่ากับ 179.41 บาท และการให้บริการวางแผนครอบครัวเท่ากับ 126.01 บาท ทั้งนี้ในการคิดค่าบริการต้นทุนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของผู้เข้ารับบริการจากศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน พบว่า ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์มีต้นทุนเฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดเท่ากับ 2,164.19 บาท รองลงมาคือ ต้นทุนค่าบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปเท่ากับ 1,297.61 บาทต่อปี ต้นทุนค่าบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 1 ปี – 2 ปี เท่ากับ 524.04 บาทต่อปี ต้นทุนค่าบริการหัตถการเท่ากับ 259.27 บาทต่อปี ต้นทุนค่าบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 2 ปี 1 เดือน - 4 ปี 1 เดือน เท่ากับ 205.29 บาทต่อปี และต้นทุนค่าบริการวางแผนครอบครัวเท่ากับ 161.29 บาทต่อปี แต่ในปี 2552 รัฐจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่ากับ 2,202 บาทต่อคน ซึ่งศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทานได้รับงบประมาณสำหรับการให้บริการตรวจรักษาโรค และการให้บริการหัตถการเท่ากับ 666.96 บาทต่อปี การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพเด็ก และการให้บริการวางแผนครอบครัวได้รับงบประมาณเท่ากับ 109.86 บาทต่อปี แสดงว่าต้นทุนค่าบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทานสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ

 

A Study of Cost of Universal Coverage Scheme in Chonpratan Primary Care Unit, Nonthaburi.

This research aims to study the service cost of Universal Coverage Scheme at Chonpratan Primary care unit, Nonthaburi. Data were collected using a self created recording chart in 2552 budget year. The Primary care unit provides 5 kinds of services. It was found that the total cost of the budgeting year of was 12,495,101.10 baht, which are divided into two big categories, the medical care cost of 7,551,760.17 baht (60.44 percent) and the routine service cost of 4,943,340.93 baht (39.54 percent). The unit cost of general diagnose service is 398.69 baht, medical service is 155.25 baht, pregnant woman’s health encourage service is 443.35 baht, a child age 1 year - 4 year 1 month ’s health encourage service is 179.41 baht, and planning service is 126.01 baht. In order that, the average cost analysis for one person in one year of Chonpratan Primary care unit. That was found the topmost of average cost (one person: one year) was pregnant woman’s health encourage service cost (2,164.19 baht). The second was general diagnose service cost (1,297.61 baht/year). The third was a child age 1 year - 2 year’s health encourage service cost (524.04 baht/year). The fourth was medical service cost (257.27 baht/year). The fifth was a child age 2 year 1 month’s - age 4 year 1 month’s health encourage service cost (205.29 baht/year). The Last was family planning service cost (161.29 baht/year). In 2552 budget year, The government to allocated budget for Universal Coverage Scheme was 2,202 baht/person that Chonpratan Primary care unit received for general diagnose service and medical service were 666.96 baht/year, pregnant woman’s health encourage, a child’s health encourage and family planning budget were 109.86 baht/year. Which, mean service cost of Chonpratan Primary care unit more than the budget that received from the government.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)