การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

Authors

  • ทิพย์ธิดา บุตรฉุย Phetchaburi Rajabhat University
  • พัทธนันท์ บุตรฉุย

Keywords:

Blended Learning, Communicative English Language Teaching

Abstract

The purpose of this academic paper was to study blended learning instructional model in communicative English language teaching for learners in a higher education level. The study was conducted by analyzed and synthesized on documents and research papers related to blended learning, Communicative Language Teaching, and related research on using blended learning to enhance EFL learners’ English listening and speaking skills. The components of blende learning instructional model that are synthesized from this study consist of six components as follows: 1) an instructor and learners, 2) student-centered learning approach, 3) learning activities, 4) learning materials and resources, 5) peer interaction, and 6) assessment and feedback. The five steps of blende learning instructional model for communicative English language teaching that are synthesized from this academic paper are as follows: 1) Presentation, 2) Practice, 3) Production, 4) Wrap up, and 5) Assessment and Feedback. It is synthesized that Practice Stage is best suited to be in an online learning, whereas; Production Stage is best suited to be in a face-to-face learning.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

จิรารัตน์ ประยูรวงษ์. (2562). DIGITAL LEARNING การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนโลกดิจิทัลในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(1), 210-223.
สุมาลี เชื้อชัย. (2561). การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนแบบผสมผสาน. วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม, 17(3), 214-221.
สิริกร บำรุงกิจ, สันติ วิจักขณาลัญฉ์, และธูปทอง กว้างสวาสดิ์. (2562). รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร.วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(2), 59-70.
Chanthap, N. (2019). EFL Undergraduates’ Opinions towards the Effectiveness of a
Blended Learning Integrated Instruction in the Fundamental English Course.วารสาร
นาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 11(3), 45-50.
Cecibel, V,.G., R., Patricia, B., L., B., Ruth, O., D., M., & Socorro, M., G., R. (2020). A
Blended Learning System in EFL for Improving Listening and Speaking
Competence. Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 10(3),
673-690.
Olivares, J. (2020). The Enhancement of English Speaking Ability of the Visually
Impaired Students Using Blended Learning. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 8(1),
56-62.
KAYALAR, F. (2020). The Importance of Blended Learning Approach during Covid-19
Pandemic all over the World. Proceedings of the Multidisciplinary Academic
Conference, 24–28.
Lalima , Kiran Lata Dangwal (2017). Blended Learning: An Innovative Approach.
Universal Journal of Educational Research, 5(1), 129 - 136.
Lee, G. & Wallace, A. (2018). Flipped Learning in the English as a Foreign Language
Classroom: Outcomes and Perceptions. TESOL Quarterly, 52(1), 62-84.
Lyst, C. (2020, May 22). Coronavirus: What is a blended model of learning?
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-524171
Manurung, N., G., Manurung, K., Mertosono, R., S., & Kamaruddin, A. (2020).
Perceptions of EFL Learners in the Implementation of Blended Learning Post-
natural Disaster at a University in Indonesia. Theory and Practice in Language
Studies, 10 (8), 959-968.
Parker T., & Balci, E. (2020). A Study on the Experiences of Students and Instructors in
Blended Instruction and Learning in an English Preparatory School. International
Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 7(4), 1709-1729.
Rahmawati, F. (2019). Blended Learning in an English Listening and Speaking Course:
Freshmen’s Voice and Choice. Advances in Social Science, Education and
Humanities Research, (353), 56-62.
Richards, J. (2006). Communicative language teaching today. Cambridge University
Press.
Serrano, D., R., Dea-Ayuela, M., A., Burgos, E., G., Gil, A., S. & Lalatsa, A. (2019).
Technology‐enhanced Learning in Higher Education: How to Enhance Student
Engagement through Blended Learning. European Journal of Education, 54,
273–286.
Sharma, P. (2010). Blended learning. ELT Journal, 64(4), 456-458.
Sheerah, H., A., H. (2020). Using Blended Learning to Support the Teaching of English
as a Foreign Language. Arab World English Journal, 6, 191- 211.
Siripondee, K., Pimdee, P. & Tuntiwongwanich, S. (2020). A Blended Learning Model
with IoT- based Technology: Effectively used When the COVID-19 Pandemic?
Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 8(2), 905-917.
The World Bank Group. (2020). How countries are using edtech (including online
learning, radio, television, texting) to support access to remote learning during the
COVID-19 pandemic. From http://www.worldbank.org/en/
Thu My, N., & Minh H, T. (2020). Information Technology Freshmen’ Attitudes towards
English Language Learning with Blended Learning Course at FPT Polytechnic
College. International Journal of Scientific and Research Publications, 10(8),
665-670.
Tantri, N., R. (2018). Optimizing Face to Face Interactions in English Classroom
Blended Learning of Higher of Education Level. Journal of Linguistics,
Literature, and Language Teaching, 2(2), 2301-4822.
VijayaKumar, S., & Viswanathan, R. (2018). Performance Analysis in Blended and
Online Classrooms: An Experimental Study. CALL-EJ, 19(2), 100-124.
Visser, P., & Sukavatee, P. (2020). Effects of the Genre-Based Writing Instructional
Module in a Blended Learning Environment. Journal of Education Naresuan
University, 22(2), 1-17.
Wang, Y. (2020). A Study on College English High-efficiency Class Based on Blended
Teaching Mode of Flipped Classroom. Theory and Practice in Language Studies,
10(9), 1066-1071.
Watson, J. (2008). Blended Learning: The Convergence of Online and Face-to-Face
Education. Promising Practices in Online Learning. North American Council for
Online Learning.
Wu, W., V., Hsieh, J., S., C. & Yang, J., C. (2017). Creating an Online Learning
Community in a Flipped Classroom to Enhance EFL Learners’ Oral Proficiency.
Educational Technology & Society, 20(2), 142-157.

Downloads

Published

2021-06-08

How to Cite

บุตรฉุย ท., & บุตรฉุย พ. (2021). การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา . Education and Communication Technology Journal, 16(20), 74–91. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/244977