บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ สิงหเลิศ, บรรณาธิการ, Thailand

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ รตนดา อาจวิชัย, รองคณบดี, ผู้ช่วยบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เจริญเมือง, สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสง, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ไชยเสนา, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร. เมชฌ สอดส่องแสง, สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราชันย์ นิลวรรณาภา, สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ โสภา, สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงระวี ดอนแก้วบัว, สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยวัฒน์ พันธะศรี, สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Dr. Craig J. Wheway, สาขาภาษาอังกฤษและภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ สิงหเลิศ, คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยวัฒน์ พันธะศรี, รองคณบดี

อาจารย์ ณิชาภา ยศุตมธาดา, รองคณบดี

อาจารย์ รตนดา อาจวิชัย, รองคณบดี, ผู้ช่วยบรรณาธิการ