Information For Authors

วารสารช่อพะยอม เปิดรับบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ในสาขาสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมวิทยา

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

- คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์วารสารช่อพะยอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียด

แบบฟอร์มการเขียนบทความวารสารช่อพะยอม

- แบบฟอร์มการเขียนบทความทางวิชาการ รายละเอียด (.docx)

- แบบฟอร์มการเขียนบทความทางวิชาการ รายละเอียด (.pdf)

- แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย รายละเอียด (.docx)

- แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย รายละเอียด (.pdf)

- แบบฟอร์มการเขียนบทปริทัศน์หนังสือ รายละเอียด (.docx)

- แบบฟอร์มการเขียนบทปริทัศน์หนังสือ รายละเอียด (.pdf)