ฟ้อนออนซอนมะคำป่ากุสุมาสะดืออีสาน จากการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นนำเสนอรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานสร้างสรรค์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Authors

  • อนุชิต สีโมรส

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ฟ้อนออนซอนมะคำป่ากุสุมาสะดืออีสาน จากการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นนำเสนอในรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานสร้างสรรค์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดอกมะคำป่า ดอกไม้ประจำอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามและสร้างเป็นชุดการแสดงด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน วิธีการศึกษา จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ มะคำป่า อัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อนำเสนอในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานจากความคิดสร้างสรรค์และใช้ประชาสัมพันธ์อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน บุคลากรในชุมชนท้องถิ่นและบุคลากรที่มีความรู้ด้านนาฏศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ คำสำคัญ : มะคำป่า, อัตลักษณ์, สะดืออีสาน, การประชาสัมพันธ์

Abstract

The research focused on “Fon OnsornMakumpaKusumaSadue Isan” as a way to help advertising for KosumPhisai district, Maha Sarakham. It aimed to study about Makumpa (the district’s flower of Kosum Phisai, Maha Sarakham), and create new Isan tradition dance performance. Document and literature reviews related to Makumpa and local identities were used in the study method.These represented new form of Isan traditional dance and also advertised Kusum Phisai district, Maha Sarakham. The sample groups used for data
collection were local philosophers, community members, and people with knowledge of dancing or related field. The tools used in this research were questionaires and data recorders. The data was presented by using analytical description. Keywords: Makumpa, indentity, Sadue Isan, advertisement

Downloads

Published

2017-10-16

How to Cite

สีโมรส อ. (2017). ฟ้อนออนซอนมะคำป่ากุสุมาสะดืออีสาน จากการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นนำเสนอรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานสร้างสรรค์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. Chophayom Journal, 28(2), 211–216. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/101517

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์