ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธของอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม Relationship between Destination Image and Buddhism Tourism of Nadoon District, Mahasarakham Province

Authors

  • กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
  • ธราธร บุ้งทอง
  • พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 2) ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 3) วิเคราะห์ปัจจัยของภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวและ 4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงพุทธของอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามโดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอำเภอนาดูน จำนวน 440 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ปัจจัย (Exploratory Factor Analysis) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณผลการศึกษาพบว่า 1. นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.43) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พระบรมธาตุนาดูนเป็นจุดดึงดูดสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาอำเภอนาดูน (4.69) การท่องเที่ยวในอำเภอนาดูนมีความคุ้มค่ากับเงินและเวลา (4.59) และการท่องเที่ยวที่อำเภอนาดูนเป็นการรักษามรดกและวัฒนธรรมของท้องถิ่น (4.54) 2. นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.49) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พระบรมธาตุนาดูนเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา (4.68) ข้าพเจ้ายินดีแนะนำบอก
ต่อคนรู้จักให้มาท่องเที่ยวเชิงพุทธที่อำเภอนาดูน (4.58) และการท่องเที่ยวในอำเภอนาดูนทำให้ท่านได้รับความสุขทางใจ (4.57) 3. ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มี 4 ปัจจัย ได้แก่ การให้ข้อมูล ความศักดิ์สิทธิ์ความคุ้มค่าของเงิน และกิจกรรมทางพุทธศาสนา 4. ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวทั้ง 4 ปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธของอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คำสำคัญ: ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงพุทธ, อำเภอนาดูน

ABSTRACT

The current study aims 1) to explore the destination image 2) to explore Buddhism tourism
3) toanalyze the destination image factor and 4) to analyze the relationship between the destination image and Buddhism tourism in Nadoon district, Mahasarakham province. A total of 440 questionnaires were collected from Thai tourists who traveled in the study site. Statistical analyses were percentage, mean, standard deviation, Exploratory Factor Analysis (EFA), Multiple Correlation Analysis, and Multiple Regression Analysis. The results were as follows: 1. The overall destination image was at a high level (4.43). The three high rated items of destination image were attraction (4.69), value for money and time (4.59), and to preserve the local culture (4.54) respectively. 2. The overall Buddhism tourism was at a high level (4.49). The three high rated items of Buddhism tourism were Phra-That Nadoon is the important Buddhism place (4.68), recommendation (4.58), and to feel delight (4.57) respectively. 3. It revealed that were four destination image factors: information, holiness, value for money, and Buddhism activity. 4. The study also found that there was a positive relationship between those factors and Buddhism tourism in Nadoon district, Mahasarakham province at the statistically significant level of .05. Keywords : Destination image, Buddhism tourism, Nadoon district

Downloads

Published

2017-10-30

How to Cite

จินดาประเสริฐ ก., บุ้งทอง ธ., & จินดาประเสริฐ พ. (2017). ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธของอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม Relationship between Destination Image and Buddhism Tourism of Nadoon District, Mahasarakham Province. Chophayom Journal, 28(2), 305–314. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/102462

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์