ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา The Relationship between Development of Electronic Government Procurement and Commodity Management

Authors

  • วัชราภรณ์ ลาวงค์
  • อัครวิชช์ รอบคอบ

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 190 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านระบบเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง และด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ ดังนั้นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการจัดให้มีระบบเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงควบคุมในเรื่องของระบบลงทะเบียน เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คำสำคัญ : การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสิทธิภาพการบริหาร งานพัสดุสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ABSTRACT
This study aimed to investigates the relationship between development of electronic government procurement and commodity management efficiency of Education Office of Vocational Education Commission. Questionnaires were used as an instrument for collecting data from 190 procurement executives. The statistics used is multiple correlation analysis, simple regression analysis and multiple regression analysis. The result found that electronic government procurement in aspect of information
disclosure center and management information system was involved in and had positive impact on commodity management efficiency. Therefore, Education Office of Vocational Education Commission should be emphasized on developing electronic government procurement system made by information disclosure center, management information system and registration management center control for efficient operation of the commodity management efficiency. Keywords : development of electronic government procurement, commodity management efficiency, education office of vocational education commission

Downloads

Published

2018-05-31

How to Cite

ลาวงค์ ว., & รอบคอบ อ. (2018). ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา The Relationship between Development of Electronic Government Procurement and Commodity Management. Chophayom Journal, 29(1), 137–146. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/126452

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์