องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น Elements of Important Factors Affecting Emotional Quotient (EQ) among Adolescents

Authors

  • วรงรอง ศรีศิริรุ่ง
  • ดาริกา กูลแก้ว

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์และองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามกับวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 0.8 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัย โดยใช้การสกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Component Analysis ใช้วิธีการหมุนแกนแบบVarimax ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นอยู่ในระดับมาก โดยมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านความภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุด องค์ประกอบของปัจจัยที่มีความสำคัญกับความฉลาดทางอารมณ์
ของวัยรุ่นทั้งหมด 8 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยที่ 1: ด้านความตั้งใจ ปัจจัยที่ 2: ด้านการปรับตัว ปัจจัยที่ 3 : ด้านการควบคุมอารมณ์ ปัจจัยที่ 4: ด้านเหตุผล ปัจจัยที่ 5: ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ปัจจัยที่ 6 : ด้านการบริหารความขัดแย้ง ปัจจัยที่ 7: ด้านการมองในแง่ดี ปัจจัยที่ 8: ด้านจัดการข้อโต้แย้ง คำสำคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์ วัยรุ่น องค์ประกอบปัจจัย

ABSTRACT
The purpose of the present study was to examine the level of emotional intelligence and to investigate the important elements of emotional intelligence among adolescent. Quantitative method was used for the data collection using 400 questionnaires with coefficient of reliability of 0.8 were distributed among adolescents in Bangkok area. Statistics such as percentage, mean and factor analysis were used to extract the principle component analysis via Varimax rotation method. The research findings indicated that overall Emotional Intelligence of adolescents were high, which the highest aspect of Emotional Intelligence is self-esteem aspect. Moreover, the elements of important factors affecting emotional intelligence among adolescents
were eight factors as followed: 1) intention 2) adaptation 3) emotional-control 4) rationality 5) self-awareness 6) conflict management 7) optimism and 8) dispute resolution. Keywords : Emotional Intelligence, Adolescent, Elements of Important Factors

Downloads

Published

2018-05-31

How to Cite

ศรีศิริรุ่ง ว., & กูลแก้ว ด. (2018). องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น Elements of Important Factors Affecting Emotional Quotient (EQ) among Adolescents. Chophayom Journal, 29(1), 431–440. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/126477

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์