สถานภาพการศึกษาภาษาพวน The Status of Phuan Language Studies

Authors

  • เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์

Abstract

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งรวบรวมและสังเคราะห์ผลงานการศึกษาภาษาพวนที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ ของนักวิชาการไทย ได้แก่ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย เพื่อให้ทราบผลการศึกษาภาษาพวนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของการทำวิจัยในอนาคต จากการศึกษาพบว่า ผลงานการศึกษาภาษาพวน ที่ผ่านมา มีมากกว่าจำนวน 23 ผลงาน แนวการศึกษาภาษาพวนมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) การศึกษาภาษาพวนเชิงพรรณนา 2) การศึกษาภาษาพวนเชิงประวัติและเปรียบเทียบ 3) การศึกษาภาษาพวนเชิงสังคม 4) การศึกษาภาษาพวนเชิงภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ และ 5) การจัดทำพจนานุกรมภาษาพวน คำสำคัญ : พวน, ภาษาพวน, กลุ่มชาติพันธุ์

ABSTRACT
This article aims to collect and synthesize data of Phuan Language studies shown in papers of Thai scholars which are books, articles, theses, and researches. The purposes of the studies are to perceive the results of Phuan Language studies from the past till the present and trends of the future researches. The study shows that in the past there are more than 22 papers of Phuan Language studies which could be classified into 5 categories, namely, 1) descriptive studies of Phuan Language, 2) historical and comparative studies of Phuan Language, 3) social studies of Phuan Language, 4) Ethnolinguistics studies of Phuan Language, and 5) the studies of making dictionary of Phuan Language. Keywords : Phuan, Phuan language, Ethnic group

Downloads

Published

2018-05-31

How to Cite

สิงห์สวัสดิ์ เ. (2018). สถานภาพการศึกษาภาษาพวน The Status of Phuan Language Studies. Chophayom Journal, 29(1), 475–486. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/126482

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์