ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่น จังหวัดหนองบัวลำภู The Factors Affecting the Quarrel Behaviours of Teenagers in Nongbualamphu Province

Authors

  • สังคม ศุภรัตนกุล

Abstract

บทคัดย่อ         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบปัจจัยและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นใช้รูปแบบการศึกษาแบบผสมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ        ผลการศึกษาพบว่าในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ได้เกิดการพัฒนาและสร้างความทันสมัยให้กับสังคม ในขณะเดียวกันก็ได้บั่นทอนทางวัฒนธรรมชุมชน ทำให้เด็กวัยรุ่นเจริญเติบโตท่ามกลางการรับรู้และการเลียนแบบตามวัฒนธรรมสมัยนิยมจากสื่อสาธารณะ การทะเลาะวิวาทได้ถูกตีค่าให้ความหมายเป็นการสร้างพื้นที่อำนาจต่อรองระหว่างกลุ่ม การจัดระเบียบสังคมของกลุ่มและคุณค่าศักดิ์ศรีของวัยรุ่น องค์ประกอบของปัจจัยการทะเลาะวิวาทมี  10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้คุณค่าและความหมายของทะเลาะวิวาท  2) ประสบการณ์การทะเลาะวิวาท 3) การรับรู้การทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว  4) ความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งของครอบครัว 5) ความไม่คาดหวังอนาคตตนเอง  6) พฤติกรรมส่วนบุคคล 7) พฤติกรรมการเลียนแบบ 8) การขัดเกลาทางสังคมโดยตรง  9) การขัดเกลาทางสังคมโดยอ้อมและ 10) บุคคลที่จะลดการทะเลาะวิวาท ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การทะเลาะวิวาท ของเด็กวัยรุ่น ประกอบด้วย  1) ทัศนะต่อการทะเลาะวิวาท 2) การทะเลาะวิวาทของคนภายในครอบครัว  3) ความไม่คาดหวังอนาคต 4) พฤติกรรมส่วนบุคคล 5)พฤติกรรมการเลียนแบบ และ  6) การขัดเกลาทางสังคมโดยตรง ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์การทะเลาะวิวาทได้แก่ ประกอบด้วย การขัดเกลาทางสังคมโดยตรง พฤติกรรมส่วนบุคคล การทะเลาะวิวาทของครอบครัว ความไม่คาดหวังอนาคต และคาดหวังจะเป็นที่พึ่งของครอบครัว ทั้ง  5 ปัจจัยสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นได้ร้อยละ  23.4 ผลการวิจัยนี้น่าจะนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและเตือนภัยจากการรับรู้ การเข้าถึงและการเลียนแบบจากสื่อสาธารณะ สถาบันครอบครัวควรเป็นแบบอย่างที่ดีที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงพฤติกรรมที่ดีที่สังคมยอมรับ ผ่านระบบการขัดเกลาทางสังคมโดยหลักธรรมะหรือคำสอนทางศาสนา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดแผนงานโครงการร่วมกันนำไปสู่การกำหนดนโยบายในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปABSTRACT        The objectives of this research aimed to study both componentfactors and factors which in fl uence quarrel behaviors of teenagers.In orderto investigate, The study applied mixed methods aproaoh. Data werecollected over a cross section from March to May 2012 content analysis,factors and a multiple regression analysis (MRA), and Stepwise Method.        The  fi ndings showed that; in the present situation, economic andsocial changes have been developed through social modernization. Inthis time, the community cultures are being destroyed by modernization.As a result, teenagers are forced to grow up in the environment mass media. Hence, the quarreling among youths is a result of powersearching, social ordering, and honor gaining within and between groups.Moreover, this study found that the component factors affecting quarrellingwere 1) value and de fi nition of quarreling, 2) experience of quarreling,3) perceptive within family quarreling, 4) reliance for being family resolution,5) un-expectation in self, 6) individual behaviors, 7) copying behaviors,8) direct socialization, 9) in-direct socialization, and 10) people whostop quarreling. The factors related to experience quarrelling ofteenagers contained; 1) attitute to quarrelling, 2) family quarrelling,3) un-expectation in self, 4) individual behaviors, 5) copying behaviors,and 6) direct socialization. Besides, the factors which affect the experienceof quarrelling consisted of; 1) direct socialization, 2) individual behaviors,3) amily quarreling, 4) un-expectation in self and 5) reliance for beingfamily resolution. The  fi ve mentioned factors could be used to predict thequarrel behavior of teenagers at 23.4%       Recommendations from this study were;  fi rstly, the social structuresthat function in these problems should be organized to plan asurveillance strategy in order to prevent the issues; secondly, teenagerthemselves should aware their perception and access to mass media inorder to control deviation and the behavior of teenagers, thirdly, the familyshould be a role model for teenagers and help in contribrution of goodsocialization atmosphere, and  fi nally, there should be a mega integrationfunction on a macro level for a sustainable future.

Author Biography

สังคม ศุภรัตนกุล

Downloads

How to Cite

ศุภรัตนกุล ส. (2014). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่น จังหวัดหนองบัวลำภู The Factors Affecting the Quarrel Behaviours of Teenagers in Nongbualamphu Province. Chophayom Journal, 24, 151–162. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/15823

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์