รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมตาม หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรฝ่ายปกครอง ในจังหวัดร้อยเอ็ด (A Model for Working Behavior Development to Construct Equity Under Good Governance of Provincial Administration Officers in Roi-Et Province)

Authors

  • เนติพัฒน์ รู้ยืนยง
  • เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
  • สัญญา เคณาภูมิ
  • สมเจตน์ ภูศรี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรฝ่ายปกครองในจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรฝ่ายปกครองในจังหวัดร้อยเอ็ด  วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น  2  ระยะ  คือ  ระยะที่  1  ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรฝ่ายปกครองในจังหวัดร้อยเอ็ด   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  คือ  บุคลากรฝ่ายปกครองในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่  ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง  เสมียนตรา  เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน  160  คน  ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ  โบลเลน(Bollen)  ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่  การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง  วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์อิทธิพล (Path  Analysis) ด้วยโปรแกรม LISREL  และสหสัมพันธ์เพียร์สัน  ระยะที่  2  สร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรฝ่ายปกครอง  โดยนำรูปแบบการพัฒนามาระดมความคิดเห็นเพื่อวิพากษ์  โดยผู้เชี่ยวชาญ  นักวิชาการ  และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  จำนวน  40  คน  และนำการเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้น  โดยการวิพากษ์ยืนยันรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล จากผู้เชี่ยวชาญ  นักวิชาการ  ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กร  จำนวน  11 คน  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ตัวแปรบางประการที่มีอิทธิพลพฤติกรรมการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามหลัก

ธรรมาภิบาลของบุคลากรฝ่ายปกครอง  คือ  1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรฝ่ายปกครองได้ร้อยละ  65(R2= .65)

สมการโครงสร้าง BEHAVIOR = MORAL +  0.01 ACTMOTIV; R2 = 0.65

  1. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรม

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรฝ่ายปกครอง  พบว่า  1) การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานอำนวยความเป็นธรรมที่เกิดจากจิตลักษณะเดิม เพื่อการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม  ให้เกิดจิตสำนึกการอำนวยความเป็นธรรม 2) การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่เกิดจากจิตลักษณะเดิม  เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ

คำสำคัญ : พฤติกรรม ธรรมาภิบาล

ABSTRACT

The purpose of this research were 1) to study factors influencing in working to equity under good governance of provincial administration officers in Roi-Et province, 2) to construct a model of behavior development in working to equity under good governance of provincial administration officers in Roi-Et province. The research process is divided into 2 phases. The first phase will be to study the cause that effects to the working behavior, to establish the equity under good governance of administration officer’s officers in Roi-Et province. The target chosen in this research will be deputy district chief, governing officer, the chief of the finance and accounting and administrative officer, 160 persons in total. These examples are chosen under the concept’s Bollen. The data will be collected by questionnaires and analyzed by computer program. The statistic tool in testing the assumption, such as the analysis of structural algebraic, the Path Analysis byLISREL program and Pearson's correlation.  The second phase  is to construct a model the provincial administration officers’ the pattern of behavior development in working to equity under good governance. There is the developmental framework in brainstorming to criticize by experts, academician and those who relate to that pattern around 40 persons.Then it will be a recommendation to perfectly improvementfrom the expertise, academician and those who sophisticated in organization development around 11 persons. The result has found that;

  1. Some variable influence to the provincial administration officers’ behavior in working

to equity under good governance are 1) ethic reason 2)achievement motivation. It explains the variables could cooperatively  of that behavior in 65 percent(R2= .65).

The structural algebraic BEHAVIOR = MORAL+0.01ACTMOTIV; R2 = 0.65

  1. The result of the behavior has found 1) the development of working has facilitated

the equity underpinned from mental original appearance  to develop ethic reason 2) the development of achievement motivation from mental original appearance to develop the public consciousness.

Keyword : Behavior Good Governance

 

Downloads

How to Cite

รู้ยืนยง เ., โกศลกิตติอัมพร เ., เคณาภูมิ ส., & ภูศรี ส. (2014). รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมตาม หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรฝ่ายปกครอง ในจังหวัดร้อยเอ็ด (A Model for Working Behavior Development to Construct Equity Under Good Governance of Provincial Administration Officers in Roi-Et Province). Chophayom Journal, 25(1), 65–77. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/19657

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์