การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในจังหวัดร้อยเอ็ด (Developing a Model for Political Participation of Women in Roi-Ed Province)

Authors

  • เอกภาพ พลซื่อ
  • สมเจตน์ ภูศรี
  • รังสรรค์ สิงหเลิศ

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในจังหวัดร้อยเอ็ด  วิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี วิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง 30 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีกับสตรีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 70 คน เป็นเวลา 12 เดือน แล้ว เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง

ผลการวิจัยพบว่า  1.  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในจังหวัดร้อยเอ็ด  มี 5 ตัวแปร คือ ความรู้ความเข้าใจการเมือง การติดตามข่าวสารการเมือง การเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรการเมือง  การเข้าร่วมประชาคมโครงการ  และการเข้าร่วมกิจกรรมการเมือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด เรียงตาม ลำดับมี 3 ตัวแปร ได้แก่  ความรู้ความเข้าใจ การติดตามข่าวสาร และการเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กร  2.  รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง 7 กิจกรรม แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ  ความรู้ความเข้าใจการเมือง การติดตามข่าวสารการเมือง และการเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรการเมือง 2.1) สร้างรูปแบบด้านความรู้ความเข้าใจการเมือง  3 กิจกรรม จัดอบรม 4 วัน  2.2) สร้างรูปแบบด้านการติดตามข่าวสารการเมือง 2 กิจกรรม จัดอบรม 3 วัน  2.3) สร้างรูปแบบด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรการเมือง มี 2 กิจกรรม จัดอบรม 3 วัน 3. ผลการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในจังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า  การทดลองทั้ง 3 ด้าน มีผลการทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

คำสำคัญ : การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี

ABSTRACT

The purposes of this research were to develop  and  test  a model for political participation of  Wemen in Roi-Ed  Province  The research was implemented  into three stages : stage l  to study the factors affecting the development of the political participation of  Women, sample of 400 people. Stage 2 development a form of political participation of  Women by 30 experts and scholars involved in the development of political participation of the Women.  Stage  3  trial evaluation of patterns of development  and political participation of the Women, to experiment with  the  70  voters  in Pontong District,  Roi-Ed  Province,  register, trial basis for 12  months.

The researcher had found that :  1. The factors affecting to development of the political participation of  Women in Roi-Ed  Province ; there are 5 factors : Knowledge and understanding in political : political news monitoring : and the belief in political efficacy by to be a member of  political  groups ; the results of the most influential factor there are three variables sequence; the adherence to a political, political news monitoring, and  to  be  a  member of  political  groups.  2. Results from model of development and political participation of the people were 7 activities, divided into 3 dimensions planning ; 2.1) Cresting the fit model development and  adherence to Knowledge and understanding in political, with 3 activities training four days.  2.2) Creating the fit model development to Keep up a political 2 activities, training three.  2.3) Creating the fit model development and  to  be  a  member of  political  groups,  with  2 activities, training three days.  3. The result of evaluating the fit model of development and political participation of  Women in Roi-Ed  Province, the trial forms part of the political development of  the people, performance of the three sides : experiments with the understanding of the political participation of the public improvements are statistically significance at .05, when comparing the adherence to Knowledge and understanding in political, political news monitoring, and  to  be  a member of  political  groups.

Keywords : The development of the political participation of  Women

Downloads

How to Cite

พลซื่อ เ., ภูศรี ส., & สิงหเลิศ ร. (2014). การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในจังหวัดร้อยเอ็ด (Developing a Model for Political Participation of Women in Roi-Ed Province). Chophayom Journal, 25(1), 109–117. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/19660

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์