บทบรรณาธิการ

  • amporn saengchaiya Faculty of Humanities and Social Sciences

Abstract

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน เป็นอีกฉบับหนึ่งที่กองบรรณาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานวารสารวิชาการในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในฐานะสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการ บทความงานวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอบทความทั้งหมด 7 เรื่อง ประกอบด้วย บทความวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์ 6 เรื่อง และบทปริทัศน์หนังสือ 1 เรื่อง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการ Peer Review ทุกท่านที่ได้กลั่นกรองบทความทุกเรื่องเพื่อให้มีคุณภาพสร้างมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่ายที่ทุ่มเทกายใจผลิตวารสารโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นวิทยาทานเป็นการพัฒนาศาสตร์และศิลป์ของแต่ละสาขาวิชาให้มีความเข้มแข็งนำสู่สาธารณชน รวมถึงการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย ท้องถิ่นอาเซียน และสากลสืบต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-29
How to Cite
saengchaiya, amporn. (2020). บทบรรณาธิการ. Chophayom Journal, 31(1), 7. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242539
Section
Editorial Note

Most read articles by the same author(s)