แนวทางการพัฒนามโหรีพื้นบ้านอีสาน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

Authors

  • พิทยวัฒน์ พันธะศรี
  • วิกรณ์กิจ อินทร์จันทร์

Abstract

Abstract

Downloads

How to Cite

พันธะศรี พ., & อินทร์จันทร์ ว. (2014). แนวทางการพัฒนามโหรีพื้นบ้านอีสาน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. Chophayom Journal, 25(2), 51–62. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/27595

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์