การจัดกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

Authors

  • ไกรราชกช พลรัตน์
  • ธงชัย นิลคำ
  • อนัน ปั้นอินทร์

Abstract

Abstract

Downloads

How to Cite

พลรัตน์ ไ., นิลคำ ธ., & ปั้นอินทร์ อ. (2014). การจัดกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม. Chophayom Journal, 25(2), 97–108. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/27599

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์