การใช้ทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Authors

  • ประอรนุช โปร่งมณีกุล

Abstract

Abstract

Downloads

How to Cite

โปร่งมณีกุล ป. (2014). การใช้ทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. Chophayom Journal, 25(2), 145–158. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/27603

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์