รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในหมู่บ้าน จังหวัดอุดรธานี

Authors

  • ชาลี ประสมเพชร
  • ชาตรี ศิริสวัสดิ์
  • รังสรรค์ สิงหเลิศ

Abstract

Abstract

Downloads

How to Cite

ประสมเพชร ช., ศิริสวัสดิ์ ช., & สิงหเลิศ ร. (2014). รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในหมู่บ้าน จังหวัดอุดรธานี. Chophayom Journal, 25(2), 185–196. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/27607

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์