อารมณ์ขันจากภาพลวงตาในเรื่องสั้นแนวเสียดสี “หุ่นไล่กา

Authors

  • ชมพูนุท เมฆเมืองทอง

Abstract

Abstract

Downloads

How to Cite

เมฆเมืองทอง ช. (2014). อารมณ์ขันจากภาพลวงตาในเรื่องสั้นแนวเสียดสี “หุ่นไล่กา. Chophayom Journal, 25(2), 213–216. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/27609