รูปแบบการสร้างเกษตรกรต้นแบบโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

Authors

  • วัชรพงศ์ ศรีสำราญ
  • ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
  • อนุกูล วัฒนสุข

Abstract

บทคัดย่อ

Downloads

How to Cite

ศรีสำราญ ว., หอมหวล ศ., & วัฒนสุข อ. (2015). รูปแบบการสร้างเกษตรกรต้นแบบโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร. Chophayom Journal, 26(1), 47–56. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/36918

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์