การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติกีตาร์ 1 โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม The Development of Instructional Handbook for Fundamental Guitar 1 by using Folk Wisdom Apply t

Authors

  • ปฏัก สินทร
  • มนัส วัฒนไชยยศ
  • บรรจง ชลวิโรจน์

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติกีตาร์ 1 โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกปฏิบัติกีตาร์ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ภาคเรียนที่1/2555 จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้คือ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติกีตาร์ 1 โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค และแบบประเมินผลการเรียนรู้มี 2 ตอนคือ แบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไปในด้านการปฏิบัติกีตาร์ 1และแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกีตาร์ 1  ผลปรากฎว่า  1). เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติกีตาร์ 1 โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.87/ 90.44 2). นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติกีตาร์ 1 โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค  มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ:เอกสารประกอบการสอน, ปฏิบัติกีตาร์, ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค

 

Abstract

The objectives of this study were 1.) to  develop the teaching handbook of Practical Guitar 1 by applying Thai local wisdom called Ram Wong Yon Yuk Song for the students of Music Education program, RahabhatMahaSarakham University to meet the efficiency criteria of 80/80 and  2.) to compare the learning achievements between pre and post learning sessions of the students who enrolled in Practical Guitar I  by usingthe developed instructional handout. The sample consisted of 30 students from Music Education Program, RajabhatMahaSarakham University, selected by purposive sampling

method. The research instruments were an instructional handout of Practical Guitar 1 by applying Thai local wisdom called Ram Wong Yon Yuk Song, and two evaluation forms for the achievement test, which were divided into two main parts to evaluate general knowledge on Practical Guitar 1 and students’ abilities  in Practical Guitar The research findings were shown as follows: 1.) The instructional handout of Practical Guitar 1 by applying Thai local wisdom called Ram Wong Yon Yuk Song for the students of Music Education program, RahabhatMahaSarakhamUniversity  gained the efficiency of 91.87/90.44 which met the set efficiency criteria of 80/80. 2.)It was found out that after learning, the mean score of the students who learned with the instructional handout was higher than the mean score prior to learning, with statistical significance at 0.05.

Keyword:Teaching handbook, Fundamental Guitar, Skill by Folk Wisdom Apply of Rum Wong YornYook Song

Downloads

Published

2016-01-01

How to Cite

สินทร ป., วัฒนไชยยศ ม., & ชลวิโรจน์ บ. (2016). การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติกีตาร์ 1 โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม The Development of Instructional Handbook for Fundamental Guitar 1 by using Folk Wisdom Apply t. Chophayom Journal, 26(2), 259–266. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/52332

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์