ตำรายาลาว : ขนบการบันทึกและกลวิธีการนำเสนอ Ancient medicine textbooks of Lao : the Recording Format and Strategies of presentation.

Authors

  • สมัย วรรณอุดร

Abstract

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบันทึกตำรายาและกลวิธีการนำเสนอตำรายาโบราณ
ของ สปป.ลาว ที่บันทึกในเอกสารใบลาน โดยศึกษาจำนวน 30 ฉบับ จาก 9 แห่ง ใน 3 แขวง ได้แก่ แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์ และแขวงจำปาสัก โดยศึกษาในประเด็นดังนี้คือ รูปแบบในการบันทึก และกลวิธีในการนำเสนอ
จากการศึกษาพบว่า ตำรายาโบราณของลาวมีรูปแบบในการบันทึก ได้แก่ วัสดุที่บันทึก นิยมบันทึกในเอกสารใบลาน โดยแขวงหลวงพระบางนิยมบันทึกในใบลานยาว ส่วนแขวงเวียงจันทน์ และจำปาสักนิยมบันทึกในใบลานสั้น ตัวอักษรทั้งสามแขวงนิยมบันทึกด้วยอักษรธรรมมากที่สุด รองลงมาคืออักษรลาวโบราณ และอักษรลาว ปัจจุบัน จำนวนบรรทัดนิยมจารหน้าลานละ 4-5 บรรทัด และการบอกเลขอังกาบอกทั้งด้านซ้ายมือและขวามือของเอกสารใบลาน ส่วนกลวิธีในการนำเสนอพบว่า นิยมบอกชื่อเรื่องอยู่บนหน้าลานใบปกหน้าและใบปกหลัง บอกชื่อตำรับยาหรือชื่อโรคจะนิยมบอกอยู่ด้านซ้ายมือของลานนั้นๆ การเริ่มต้นผูกยาหรือตำรับยามักจะเริ่มด้วยบทไหว้ครู, คำว่า “บัดนี้” คำว่า “ผิว่า” หรือขึ้นด้วยชื่อโรคหรืออาการของโรค เป็นต้น การลงท้ายตำรับยามักบอกสรรพคุณของยา ชื่อผู้เขียน ชื่อเจ้าของตำรา และวันเวลาหรือปีที่จาร
คำสำคัญ : ตำรายาลาว, รูปแบบการบันทึก, กลวิธีการนำเสนอ

 

ABSTRACT

The aim of this article is to study the recording Format and Strategies of presentation
in the ancient medicine textbooks of Lao. It’s recorded in the Palm leaf Manuscripts. The study measured the 30 edition of 9 Data source in 3 Province, including Luang Prabang Vientiane and Champasak. Study the following issues: (1) the recording format and (2) the strategies of presentation. According to studies, it has been found that the ancient medicine textbooks of Lao. Popular save the recorded material in the palm leaf manuscripts. The Luang Prabang popular records in the long palm leaf manuscripts. The Vientiane and Champasak popular short notes on palm leaves. The three popular characters save the district with the most fair. Followed by the ancient Lao alphabet. Lao alphabet and present Top Secret front line of 4-5 yard line and Number of palm leaf manuscripts “Angka” told both the left and right hands of the palm leaf manuscripts. The strategy was presented. Popular titles that are on the front cover and the back cover platform. Name the drug or disease that would be located on the left of the courtyard itself. The initial binding drugs or drug usually starts with a Victory Lane, the word "Batnee", the word "Phiwa" or with diseases or symptoms of disease, etc., ending drug often told the properties of the drug name, author name texts. Date and time of the moraine. Keywords : Ancient medicine textbooks of Lao, Recording Format, Strategies of presentation

Downloads

Published

2017-09-06

How to Cite

วรรณอุดร ส. (2017). ตำรายาลาว : ขนบการบันทึกและกลวิธีการนำเสนอ Ancient medicine textbooks of Lao : the Recording Format and Strategies of presentation. Chophayom Journal, 28(2), 37–47. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/98338

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์