ความต้องการจำเป็นของการบริหารโรงเรียนในการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนตามแนวคิดการพัฒนาทั้งโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร; The Priority Needs of School Management to Enhance Students' Global Consciousness by Whole School Approach in Bangkok

  • สุนีย์ บันโนะ Faculty of Education Chulalongkorn University
  • วลัยพร ศิริภิรมย์
Keywords: Global consciousness, School management, Whole School Approach (WSA)

Abstract

     This research was conducted using a descriptive research method. The objectives of this research were to study the actual state, the desirable state and the priority needs of school management to enhance students’ global consciousness by whole school approach in Bangkok Metropolitan. The sample of this research consisted of 283 primary and secondary schools of basic education curriculum in Bangkok Metropolitan under OBEC, OPEC and BMA which calculated using Yamane (1973)
formula with an error of 5% and using systematic random sampling method. The returned questionnaires from 271 sampling schools were 96% of the sampling schools. The
respondents were 1,441 comprising Principals, Vice Principals, Heads of subject, teachers and students in grade 9 and 12. The research instrument in this study was the 5 level rating scaled questionnaire. The data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and PNIModified.

      The findings indicated that the overall of actual state and desirable state of school management to enhance students’ global consciousness by whole school approach in Bangkok Metropolitan were at the high level and the highest level respectively. The average values of both states of school management sorted in the same direction he highest to the lowest were as follows: 1) Consider for improving area; 2)
Set improving partners and 3) Set a clear management process, respectively. For the priority needs of school management to enhance students’ global consciousness by whole school approach in Bangkok Metropolitan sorted from highest to lowest were as follows: 3) Set a clear management process; 2) Set improving partners and 1) Consider for improving areas, respectively

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. รัฐบาลไทย. (2560). นายกรัฐมนตรียhำการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ทุกคน
ต้องร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างสังคมคุณภาพ เพื่อนำประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน. ค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 จาก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/3981
2. สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน. (2557). ปฏิรูปการศึกษา (10) ต้องคืนครูสู่ห้องเรียน
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 จาก
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspxNewsID=957000014
1970
3. สรายุทธ กันหลง. (2555). การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
Cronbach's alpha. 2007, ค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2559 จาก
https://www.ipernity.com/blog/248956/424773
4. สุวิมล ว่องวาณิช. (2550). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).
(2558). จังหวัดที่มีครูโรงเรียน นักเรียน ที่มากที่สุดของประเทศ. ค้นเมื่อ 7
ตุลาคม 2559 จาก https://www.uasean.com/travel/2594
6. สุนีย์ บันโนะ. (2559). แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนในการเสริม
สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนตามแนวคิดการพัฒนาทั้ง
โรงเรียน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
7. Dill, J.S. (2013). The Longings and Limits of Global Citizenship
Education: The Moral Pedagogy of Schooling in a Cosmopolitan
Age. N.Y., U.S.A.: Rout ledge.
8. Education Improvement Commission. (2000). School Improvement
Planning for Principal, Teachers and School Councils. Toronto,
Canada: Education Improvement Commission.
9. Goulah, J. (2013). Human Education as the Means and Goal of
Life: Thoughts on Conviction 2: “Humanistic Education Is Vital to
Global Progress”. Retrieved on November 2nd, 2017 from
https://www.ikedacenter.org/20th-anniversary/history/convictions-
reflections/Goulah.
10. Ikeda, D. & Kazanjian, V. (2010). Soka Education: For the
Happiness of the Individual. Middle way Press.
11. LaBahn, J. (1995). Education and Parental Involvement in
Secondary Schools: Problems, Solutions, and Effects. Retrieved on
November 2, 2017 from https://www.
edpsycinteractive.org/files/parinvol.html
12. Oxfam Education. (2006). Education for Global Citizenship A Guide
for School. Global Citizenship. Retrieved on November 2, 2017
from https://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-
citizenship-guides
13. UNESCO. (2014). UNESCO Education Strategy 2014-2021.
France: UNESCO.
14. UNESCO. (2017). GLOBAL CONSCIOUSNESS A roadmap on
Global Consciousness: “Thinking and Learning for the 21st
Century”. Retrieved on November 2nd, 2017 from https://
en.unesco.org/cultureofpeace/flagship-programmes/global-
consciousness
15. Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. U.S.A.:
Harper & Row.
16. Young, M. & Commins, E. (2002). Global Citizenship: The
Handbook for Primary Teaching. Chris Kington.
Published
2018-06-12
Section
Research articles