การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก; An analysis of Factors Effecting The Educational Quality Assurance Management of Small-sized Schools

  • มยุรีย์ แพร่หลาย Faculty of Education Chulalongkorn University
  • ชญาพิมพ์ อุสาโห Faculty of Education Chulalongkorn University
  • วรรณี แกมเกตุ Faculty of Education Chulalongkorn University
Keywords: Educational Quality Assurance Management, Internal Quality Assurance Standard, Factors Affecting the Educational Quality Assurance Management

Abstract

The purposes of this research were: 1) to study the factors affecting the educational quality assurance management of small-sized schools. 2) to examine the coherence between the casual model of the educational quality assurance management of small-sized schools and empirical data. 3) to study the factors and the difficulties in educational quality assurance management of small-sized schools that were successful cases. 4) to suggest the educational quality assurance management of small-sized schools. The sample consisted of 390 schools, a case study of two small-sized schools under the Office of the Basic Educational Commission. The research respondents were administrators and teachers, totally 1,170. Equipment used in the study was a questionnaire and interview for the cases. Data were analyzed by descriptive statistics: Pearson’s product moment correlation coefficient, analysis and examination of developed factors andempirical data by LISREL program and content analysis. The research findings were as follows. 1) The total factors affecting the educational  quality assurance management of small-sized schools which statistically significant were factors of managerial policies and practices, factors of environmental characteristics and factors of school characteristics. 2) The causal-relationship model of the educational quality assurance management of small-sized schools was valid and consistent with the empirical data. 3) The factors supporting the management of educational quality assurance of small-sized school were continuous monitoring and leadership of administrators to motivate the performance of personnel, while the barriers were information system that was not updated and shortage of personal and modern technology. 4) The guidelines for educational quality assurance management of small-sized schools were to implement the PDCA process that administrators must set clear policies and practices, relating to the procurement division and assign tasks to personnel, to prepare for the current information system, to provide financial support for the development of modern technology, to continuously monitor by leadership of administrators in the implementation of management strategies for work achievement and teamwork promotion.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. กมลวรรณ รอดจ่าย. (2552). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2. เก็จกนก เอื้อวงศ์. (2546). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต.ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

3. จิรนันท์ อารีรอบ. (2549). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
4. จุฑารัตน์ วิทยาขาว. (2541). การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา :
ศึกษากรณีการนำนโยบายไปปฏิบัติในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5. ชนิดา วิสะมิตนันท์. (2549). การวิจัยและพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้รูปแบบ DOS-SBM. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1.

6. ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม. (2550). ปัจจัยที่เอื้อต่อคุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระบบการประเมินคุณภาพภายนอก. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3(1) : 45-56.

7. ปิยะธิดา ทองอร่าม. (2545). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : การวิเคราะห์พหุระดับด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

8. นงเยาว์ อุทุมพร. (2547). การพัฒนาระบบการส่งเสริมการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

9. วราภรณ์ บุญเจียม. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

10. วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา. (2547). ปัจจัยระดับครูและระดับผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของครูโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

11. สุพัตรา ทรัพย์เสถียร. (2546). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

12. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2545). แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี.

13. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551). สถิติข้อมูลทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร. (ม.ป.ท.)
14. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2550). ร่างบท สรุปสำหรับผู้บริหารผลสะท้อนจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก (พ.ศ. 2544-2548).

15. อุทุมพร จามรมาน. (2544). วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฟันนี.

16. Bauerly Kopel, M.E. (1997). The implementation of total quality management principles in Minnesota schools: Evidence from the field. [CD-ROM]. Abstracts from: Dissertation Abstracts International Item: 19804709.

17. Cuttance, P.(1994). The Contribution of quality assurance reviews to development in school systems. In D.H.Hargreaves and D. Hopkins (eds.), Development planning for school improvement, pp. 49-68. London: Cassell.

18. Deming, W.E. (1986). Out of the crisis. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.

19. Healy, M. (1994). BS 5750 and beyond in a secondary school: A change for the best. In C. Parsons (ed.), Quality Improvement in Education, pp. 68-69. London: David Fulton.

20. Hertling, E. (2000). Implementing whole-school reform. Online Journal Of Learning Librarian [Online serial]. Available from: Ebscohost Full Display Item: 3026578. [2008, December 16]

21. Kaufman, R. and Zahn, D. (1993). Quality management plus: The continuous improvement of education. Newbury Park: Corwin Press.

22. Moorhead, G. and Griffin, R.W. (1998). Organizational behavior: managing people and organization. 5th ed. Boston: Houghton Miffin.

23. Murgatroyd, S. and Morgan, C. (1994). Total quality management and the school. Buckingham: The Open University Press.

24. Robinson, B.M. (1996). Total quality management in education: The empowerment of a school community (Australia). [CD-ROM]. Abstracts from: Dissertation Abstracts International Item: 19626247.

25. Steers, R.M. (1977). Organization Effectiveness: A Behavioral View. Sant Monica, Calif: Goodyear Publishing Company, Inc.
Published
2018-06-12
Section
Research articles