ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง; Administrative Factors That Affecting Learning Organization of The Demonstration School of Ramkhamhaeng University

  • สุภาวดี ลาภเจริญ Faculty of Education Kasetsart University
  • วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ Faculty of Education Kasetsart University
  • อัจฉรา นิยมาภา Faculty of Education Kasetsart University
Keywords: transformational leadership, organization culture, learning organization, Demonstration School of Ramkhamhaeng University.

Abstract

      The objectives of this research were 1) to study the level of the transformational leadership and organization culture; 2) to study the level of a learning organization; 3) to study relationship between transformational leadership and the organization culture and learning organization; 4) to predict the administrative factors affecting the learning organization. The sample were 100 teachers in the Demonstration School of Ramkhamhaeng University. The instrument used for data collection was questionnaire. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression.  The results showed that overall, transformational leadership was at the high
level. Ideological influences factor had the highest level of average value. The second order was inspiration motivation. Intellectual stimulation had the lowest level. Overall, the organization culture was at the high level Involvement culture had the highest level of average value. The second order was adaptability. Mission culture had the lowest level. Overall, the learning organization was at the high level. Mental model had the highest level of average value. The second order was personal mastery. Shared vision, ranked at the medium level, had the lowest average value, in comparison with other aspects. Relationship between transformational leadership and the organization culture and learning organization of the Demonstration School of Ramkhamhaeng University was statistically significant at the level of 0.05. Transformational leadership and the organization culture could forecast the learning organization of the Demonstration School of Ramkhamhaeng University. The prediction power of these predictors was 78.50%, at 0.05 level of significance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2556). การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2. ธร สุนทรายุทธ. (2551). การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป ทฤษฎี วิจัยและปฏิบัติทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ์.
3. ปนัดดา ปัจธรรม, วาโร เพ็งสวัสดิ์ และวัลนิภา นิลาบาง. (2554). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 1(1) : 41-48.
4. ปาริชาติ คุณปลื้ม. (2548). การพัฒนารูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา.
5. พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2552). องค์การและการบริหารจัดการ. นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
6. พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร. (2553). ผู้นำการบริหารยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน.
7. ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2558) . ปฏิรูปการเรียนรู้ : ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน. กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
8. รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2556). ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัยและแนวทางสู่การพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
9. ลัชรี เดชโยธิน. (2550). วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
10. วิเชียร วิทยอุดม. (2553). ภาวะผู้นำ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์.
11. วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ. (2545). ปัจจัยทางการบริหารกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ข้อเสนอผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการวิพากษ์. กรุงเทพมหานคร : ทิพย์วิสุทธิ์.
12. ศิริพงษ์ เศาภายน. (2550). หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค พอยท์.
13.สนธยา จินดามุกข์ และศยามล เอกะกุลานันต์. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 36(1) : 142-154.
14. สุนทร โคตรบรรเทา. (2554). หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ส. เอเชียเพรส (1989).
15. อพาดา สุวรรณโรจน์. (2548). การรับรู้ของบุคลากรในองค์กรแห่งการเรียนรู้. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาจิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
16. Lunenburg, Fred C. and Ornstein, Allan C. (2000). Educational Administration: Concepts and Practices. 3rd ed. New York: Maple-Vail Book.
17. Senge, P. 1990. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday/Currency.
Published
2018-06-12
Section
Research articles