การตั้งคำถามได้ตรงเป้าและดี สำคัญกว่าคำตอบที่ยอดเยี่ยม; Asking a Pertinent and Good Question is More Important Than an Excellent Answer

ผู้แต่ง

  • สมาน อัศวภูมิ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี

คำสำคัญ:

คำถาม, ตรงเป้า, ดีกว่า, คำตอบ

บทคัดย่อ

เราคงคุ้นเคยกับวลีทองคำขาวของวงการวิจัยที่ว่า “ป้อนขยะเข้าไป ก็จะได้ผลผลิตแบบขยะออกมา" แต่โดยทั่วไปมักจะหมายถึงแค่การป้อนข้อมูลที่ไม่ได้สาระ ก็จะได้ผลการคำนวณที่ไร้ความหมาย แต่ความจริงแล้วน่าจะรวมความไปถึง การตั้งโจทย์วิจัยที่แย่ ก็จะได้ผลการวิจัยไม่ได้เป็นประโยชน์ด้วย รวมความแล้วสรุปได้ว่า “ตั้งคำถามแบบไหน ก็จะได้คำตอบแบบนั้น” นั้นเอง บทความนี้ตั้งใจจะชี้ให้เห็นความสำคัญของการตั้งคำถาม มากกว่าการจดจำคำตอบ หรือคำอธิบาย และในมุมที่กว้างขึ้นก็คือเราควรสอนให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ขี้สงสัย และตั้งคำถาม หรือมีจิตใฝ่รู้มากกว่าการสอนที่เน้นเนื้อหาสาระและการท่องจำ และหวังว่าบทความนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการเตรียมความพร้อมลูกหลานของเราเพื่อการงานและการดำรงชีวิตไม่มากก็น้อย

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. ธีระ รุญเจริญ. (2558). “การสนทนาทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตและการศึกษา ระหว่างการพักผ่อนที่เกาะหลีเป๊ะก่อนการเกษียณอายุราชการ 65 ปี ของผู้เขียน พร้อมศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ และเพื่อนวิชาชีพ”.
2. สมาน อัศวภูมิ. (2539). รู้งาน รู้ชีวิต. อุบลราชธานี : ยงสวัสดิ์การพิมพ์.
3. Ditkoff, Mitch. (2012). 15 Great Quotes on the Importance of Asking the Right Question. Retrieved on November 2nd, 2017 from https://www.ideachampions.com/
weblogs/archieves/2012/02/1_it_not_that_shtml
4. Heick, Terry. (2017). “Why Questions Are More Important Than Answers.” Retrieved on November 2nd, 2017 from https://www.teachthought.com/technology/whyquestions-are-more-important-than-answers/
5. Kalanithi, Paul. (2016). When Breath Becomes Air: What Makes Life Worth Living in the Face of Death?. London: Penguin Random House.
6. Pual, Richard and Elder, (2001). Linda. Critical Thinking: Tool for Taking Charge of Your Learning and Your Life. London: Prentice Hall International.
Rothstein, Dan and Santana, Luz. (2011). Make Just One Change: Teach Students to Ask
7. Their Own Questions. Cambridge: Harvard Education Press.
8. Sloane, Paul. (2017). “Ask questions: The Single Most Important Habit for Innovative Thinkers” Retrieved on November 2nd, 2017 from https://www.innovationmanagement. se.imtool-article/ask-qu...ns-the-single-most-important-habit-for-innovative-thinkers/
9. Socrates. (2014). “The World is Transformed by Asking Questions [draft]” Retrieved on November 2nd, 2017 from https://www.singularityweblog.com/the-world-istransformed- by-asking-questions-draft/
10. Wanger, Tony. (2014). The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools Don’t Teach the New Survival Skills Our Children Need and What We Can Do About It. New York: the Perseus Books Group.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-12