การตั้งคำถามได้ตรงเป้าและดี สำคัญกว่าคำตอบที่ยอดเยี่ยม; Asking a Pertinent and Good Question is More Important Than an Excellent Answer

  • สมาน อัศวภูมิ Graduate School of Ratchathani University
Keywords: question, partinent, better than, answer

Abstract

     Surely, we all are acquainted with the platinum phase in research community saying that “Garbage in, Garbage out”, but mostly means when we feed meaningless data into processing machines, the outputs will also be meaningless. However, this should also include bad research questions that lead to useless findings. In short, whatever the question being asked, likely the answer you will get. This article would like to point out the importance of asking questions over memorizing answers or explanations. In general, students should be taught to be more persistent, skeptical, and questioning, or having
inquiry mind, rather than to focus on contents and memorizing. And, hopefully, this article could more or less, lead to some changes in methods and preparedness of our children for work and living.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. ธีระ รุญเจริญ. (2558). “การสนทนาทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตและการศึกษา ระหว่างการพักผ่อนที่เกาะหลีเป๊ะก่อนการเกษียณอายุราชการ 65 ปี ของผู้เขียน พร้อมศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ และเพื่อนวิชาชีพ”.
2. สมาน อัศวภูมิ. (2539). รู้งาน รู้ชีวิต. อุบลราชธานี : ยงสวัสดิ์การพิมพ์.
3. Ditkoff, Mitch. (2012). 15 Great Quotes on the Importance of Asking the Right Question. Retrieved on November 2nd, 2017 from https://www.ideachampions.com/
weblogs/archieves/2012/02/1_it_not_that_shtml
4. Heick, Terry. (2017). “Why Questions Are More Important Than Answers.” Retrieved on November 2nd, 2017 from https://www.teachthought.com/technology/whyquestions-are-more-important-than-answers/
5. Kalanithi, Paul. (2016). When Breath Becomes Air: What Makes Life Worth Living in the Face of Death?. London: Penguin Random House.
6. Pual, Richard and Elder, (2001). Linda. Critical Thinking: Tool for Taking Charge of Your Learning and Your Life. London: Prentice Hall International.
Rothstein, Dan and Santana, Luz. (2011). Make Just One Change: Teach Students to Ask
7. Their Own Questions. Cambridge: Harvard Education Press.
8. Sloane, Paul. (2017). “Ask questions: The Single Most Important Habit for Innovative Thinkers” Retrieved on November 2nd, 2017 from https://www.innovationmanagement. se.imtool-article/ask-qu...ns-the-single-most-important-habit-for-innovative-thinkers/
9. Socrates. (2014). “The World is Transformed by Asking Questions [draft]” Retrieved on November 2nd, 2017 from https://www.singularityweblog.com/the-world-istransformed- by-asking-questions-draft/
10. Wanger, Tony. (2014). The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools Don’t Teach the New Survival Skills Our Children Need and What We Can Do About It. New York: the Perseus Books Group.
Published
2018-06-12
Section
Academic Articles