แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผู้แต่ง

  • phongsakorn Adulpittayaporn 0926519391

คำสำคัญ:

Approaches for Developing Academic Administration, Networks, Student Quality Development, Small-sized Secondary School

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ 2) นำเสนอแนวทางการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 147 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 108 คน และหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 108 คน รวม 216 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ผลการวิจัยพบว่า 1.สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมอยู๋ในระดับปานกลางและมาก (สภาพปัจจุบัน Mean = 2.85, SD = 1.12 และสภาพที่พึงประสงค์ Mean = 4.12, SD = 0.90) โดยด้านที่มีลำดับความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (PNImodified = 0.52) รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูตร (PNImodified = 0.49)  และการวัดผล ประเมินผล (PNImodified = 0.46)   แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีทั้งหมด 5 แนวทาง 17 แนวทางย่อย และ 41 วิธีดำเนินการ ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มี 3 แนวทางย่อย และ 10 วิธีดำเนินการ 2) การพัฒนาหลักสูตร มี 2 แนวทางย่อยและ 4 วิธีดำเนินการ 3) การวัดผล ประเมินผล มี 2 แนวทางย่อย และ 5 วิธีดำเนินการ 3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มี 2 แนวทางย่อย และ 5 วิธีดำเนินการ และ 5) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ มี 8 แนวทางย่อย และ 17 วิธีดำเนินการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนัก. (2560). แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558-2561. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง. (2559). การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนัก. (2560). แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ.
เลขาธิการสภาการศึกษา, สำนัก. (2559). ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาประชารัฐ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
เลขาธิการสภาการศึกษา, สำนัก. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพมหานคร:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
วรกานต์ อินทรโสภา. (2555). การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารกลยุทธ์โรงเรียนขนาดเล็ก. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
สุนีย์ ชัยสุขสังข์. (2557). กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
Translated Thai References (ส่วนที่แปลรายการอ้างอิงภาษาไทย) Basic Education Committee. (2017). Small school development strategy 2015-2018.
Bangkok: Office of the Basic Education Commission Ministry of Education. [In Thai] Chaisuksang, S. (2014). Academic management strategies to enhance the skills of 21st
century students in alternative private schools. (Doctoral’s thesis, Chulalongkorn
University). [In Thai] Intarasopha, W. (2012). Development of teaching leadership competencies of small school
strategy administrators. (Doctoral’s thesis, Chulalongkorn University). [In Thai] Laothong, N. (2016). Creating educational research tools. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [In Thai]
Permanent Secretary Ministry of Education. (2017). Education plan of the Ministry of
Education No.12, 2017-2021. Bangkok: Office of the Permanent Secretary for
Education Ministry of Education. [In Thai] Secretary of the Education Council. (2017). National Education Plan 2017-2036. Bangkok:
Office of the Education Council Ministry of Education. [In Thai] Secretary-General of the Education Council. (2016). Basic information about the civil
education network development project. Bangkok: Office of the Education
Council, Ministry of Education. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-10