เท้า - สื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตใจคนไทยยุคใหม่ : กรณีตัวอย่าง การนวดเท้าเพื่อความผ่อนคลาย

เท้า - สื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตใจคนไทยยุคใหม่ : กรณีตัวอย่าง การนวดเท้าเพื่อความผ่อนคลาย

ผู้แต่ง

  • Krongtip Nakvichet

คำสำคัญ:

สื่อการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาจิตใจของคนไทย การนวดเท้าเพื่อความผ่อนคลาย

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีที่มาจากการประมวลประสบการณ์ที่น่าสนใจในการพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่ ซึ่งพึงให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานบนฐานของการมีจิตใจดีงาม จากที่ผู้เขียนจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนแห่งหนึ่งและจัดการเรียนรู้ส่วนบุคคล เกี่ยวกับการนวดเท้าเพื่อความผ่อนคลาย บูรณาการกับการพัฒนาจิตปรารถนาดีต่อผู้รับการนวด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจำนวน 19 คน โดยใช้แผนการสอนที่มีความเหมาะสมระดับดี สัมภาษณ์และสังเกตอย่างไม่เป็นทางการในระหว่างและหลังจัดการเรียนรู้  พบว่า นักเรียนแสดงออกถึงความเต็มใจ อ่อนน้อมถ่อมกายในการนวดเท้า  นักเรียนรู้สึกภูมิใจในการนวดเท้า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการเรียนรู้การนวดเท้าเพิ่มเติม ผู้ปกครองรู้สึกภูมิใจและประทับใจในการปฏิบัติของบุตรหลาน เป็นสิ่งบ่งบอกความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไทยยุคใหม่ให้มีทักษะในการทำงานควบคู่การพัฒนาจิตใจ โดยใช้เท้าซึ่งเป็นอวัยวะเบื้องต่ำเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alpha School of Massage. (2018). Learn to Relax. Retrieved January 28, 2019, from https://www.alphaschoolofmassage.com

Amornwiwat, S. (2014). 21st Century Teacher’s Evolution of Learning to the Change of the Country: Honour in Education Administration of Professor Sermsak Wisalaporn. pp. 74-81. Bangkok: E.T. Publishing. [in Thai]

Boonsinsook, P. (2009). Feet: Important lower organs. Beneficial to Know. Mor Chao Ban Magazine. Volume 40. [Online]. Retrieved from https://www.doctor.or.th/article/ detail/6120, Accessed on October 15, 2019. [in Thai]

Chaisuwan, S. (2019). Teacher Development. Lecture handout for Teaching Career Certificate Curriculum. Faculty of Education. [in Thai]

Good Masseurs with Good Ethics Club. (2018). Good Ethics for Careers Campaign. [Online]. Retrieved from https://web.facebook.com/pages/category/Healthcare-Administrator, Accessed on October 22, 2018.

GOODNET GATE WAY TO DO GOOD. (2017). 5 Relaxing Massage Techniques Anyone Can Do At Home. Retrieved January 28, 2019, from https://www.goodnet.org/articles /5-relaxing-massage-techniques-anyone-do-at-home

Hensangwilai, K. (2018). Opinions on Teaching Foot Massage to Youths. Discussion. August 8, 2018. [in Thai]

Hilman, J. (2018). Awesome Foot Massage Technique – How to. Psychetruth, Take Control of Your Own Health & Happiness. [Online]. Retrieved from https://youtu.be/oNcbzlNlW2o, October 3, 2018.

MGR Online. (2014). “Flower Offering and Foot Wash for Monks”: a Beautiful Tradition. [Online]. Retrieved from https://mgronline.com/travel/detail/9570000114929, Accessed on October 22, 2019. [in Thai]

Ministry of Justice. (2017). 20-Year National Strategy (2017-2037). [Online]. Retrieved from http://www.moj.go.th, Accessed on December 2, 2017. [in Thai]

Nakvichet, K. (2019). Good Mindset Development for Thai New Generation. Report from 3rd APHEIT Inaugural Academic Conference. 2-3 February 2019 at Kensington

English Garden Resort Khaoyai ….. Lifelong Learning, Pakchong District, Nakhon Ratchasima Province. Nakhon Ratchasima: Private Higher Education Institution Association of Thailand under the Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. Department of Education. pp. 485-499. [in Thai]

Nuansat, K., Ounprasertpong, L., & Piaseu, N. (2015). Kuakarun Journal of Nursing, 22(1), 156-172.

Panyapreutipong, S. (2019). The Laughing Patient and the Beloved Doctor. “What Do You Get from Daily Walk of 10,000 Steps?” Mor Chao Ban Magazine, 80(487), 73-77.

[in Thai]

Plandee, P. et al. (2014: 1477-1483). A Study of Immedaite Effects of a Foot Massage on the Ability to Balance During Routine Activities of Patients with Diabetes with Nerve Defects. Graduate Research Conference. Khonkaen University. [Online]. Retrieved from https://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/files/mmp42.pdf, Accessed on November 12, 2019. [in Thai]

Prompayuk, D.. Boonmee, L. & Jinkanapun, C. (2018). Foot Massage for Patients with Diabetes: A Systematic Research Review. Songkhla Nakarin Hospital Journal, 37(4), 118-129. [in Thai]

Runcharoen, T. (2019). Teacher’s Spirit in the Era of Gen Z. Teacher’s Day and Teacher Development Activity organized by Faculty of Education, Nakhon Ratchasima University on January 13, 2019. [in Thai]

Royal Institute. (2019). Royal Institute Dictionary. [Online]. Retrieved from https://dictionary. sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute, Accessed October 22, 2019. [in Thai]

SANOOK.COM. (2019). Foot Wash Tradition for Parents on Sonkran Day. [Online]. Retrieved from https://www.sanook.com/horoscope/115717/, Accessed on October 22, 2019. [in Thai]

Sapcharoen, P. (1997). Thai Medicine, the Link of Life and Culture: A Collection of Academic Articles 1. Thai Medicine Institute, Department of Medicine, Ministry of Public Health. [in Thai]

Silpee, S. (2015). Results of Self-massage on Feet Numbness in Patients with Diabetes in Somdej Phra Yupparat Wieng Sra. Bhikhanes San Journal, 11(2) July-December 2015, 32-40. [in Thai]

Siripanich, B. (2007). The Right Way to Exercise. Mor Chao Ban Magazine. Volume 343. November 2007. [Online]. Retrieved from https://www.doctor.or.th/tags/list/868 [in Thai]

Sri-sa-an, V. (2018). 5th National Academic Conference on “Education Quality for Everyone: Innovation, Challenges, Equality, and Sustainability for Thailand 4.0”. on January 6, 2018. Faculty of Education, Vongchawalitkul University. At Sabai Hotel, Meuang District, Nakhon Ratchasima Province. [in Thai]

Thanawuthikul, S. et al. (2014). Strategy in Public Mind Development in Elementary Basic School. Journal of Education, Naresuan University, 15(2), 46-57.

Wongyai, V., & Patphol, M. (2019) Learning for Social Creativity. Graduate School.

Sri Nakharinwirot University. Bangkok: Learning Innovation Center. [Online]. Retrieved from www.curriculummandlearning.com, Accessed on October 22, 2019.

Wongwanich, S. et al. (2006). Good Characters Building for Thai Children and Youths Project. 12th National Academic Conference at Ambassador Hotel, Bangkok. On 15-16 November 2007. Office of the Secretary, Education Council, Ministry of Education, pp. 1-4. [in Thai]

Yodsirachinda, S. (2017). Results of Foot Massage with Blood Sugar Level Control Drugs and the Loss of Feeling on the Feet in Elderly with Diabetes Type 2. Journal of Allied Health Science. Suan Sunanta University, 2(1) January-December 2017, 15-33. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-09