แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชนครินทร์ ตามแนวคิดสะตีมศึกษา

แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชนครินทร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา

ผู้แต่ง

  • Rachaya Sedthajak 083-0898070

คำสำคัญ:

การบริหารวิชาการ สะตีมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา

บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจำเป็นในการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชนครินทร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 2) เพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชนครินทร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา ประชากร คือ โรงเรียนในสหวิทยาเขตราชนครินทร์ ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม โรงเรียนนนทรีวิทยา และโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ผู้ให้ข้อมูล คือผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนใน
สหวิทยาเขตราชนครินทร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น ฐานนิยมและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการจำเป็นในการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
ราชนครินทร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาภาพรวม ระดับความต้องการจำเป็นเท่ากับ 0.306 โดยมีระดับความต้องการจำเป็นสูงสุดคือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการบริหารสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการพัฒนาหลักสูตรตามลำดับ 2) แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชนครินทร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษา ประกอบด้วย 6 แนวทาง 7 แนวทางย่อย และ 15 ขั้นตอน โดยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้มี 2 แนวทางย่อย และ 4 ขั้นตอน ด้านการบริหารสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มี 2 แนวทางย่อย และ 6 ขั้นตอน ด้านการวัดและประเมินผลมี 1 แนวทางย่อย และ 2 ขั้นตอน ด้านการพัฒนาหลักสูตรมี 2 แนวทางย่อย และ 3 ขั้นตอน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adulpittayaporn, P., & Charoenkul, N. (2019). Approaches for The Academic Management Improvement of The Small-Sized Secondary Schools According to The Concept of Student Quality Development Networks. Educational Management and Innovation Journal Chulalongkorn University, 2(3), 17-32. [in Thai]

Chaisooksung, S. (2014). Academic administration strategies to promote 21st century skills of student in alternative private schools. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University). [in Thai]

Forum, W. E. (2015). New vision for education: Unlocking the potential of technology: British Columbia Teachers' Federation Vancouver, BC.

Hong, O., Trajectories, T. T. P., & Education, I. i. S. (2017). STEAM education in Korea: Current policies and future directions. Science and Technology, 8(2), 92-102.

Intalapaporn, C., Patphol, M., Wongyai, W., & Pumsa-ard, S. (2015). The study guidelines for learning management of the STEM Education for elementary students. Veridian E-Journal Silpakorn University, 8(1), 62-74. [in Thai]

Intavimolsri, S. (2017). Effect of using STEAM Education approach in biology on scientific creativity and learning achievement of tenth grade students. (Master’ s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Intrawech, P. (2017). Guidelines of academic management of the kindergarten based on to the concept of STEAM Education: A case study in Nonthaburi province. (Master’ s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Kaewklom, W., Khumwong, P., & Dahsah, C. (2018). Current Situation, Problem and Needs for STEM Learning of Primary Science Teacher. Veridian E-Journal Silpakorn University, 11(3), 2092-2112. [in Thai]

Keesookpun, E. (1982). Principles of General Education Administration. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Kim, H. B., & Kim, J. (2016). Development and Validation of Evaluation Indicators for Teaching Competency in STEAM Education in Korea. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(7), 1909-1924.

Ministry of Education. (2009). Teacher’s Manual Government. Retrieved July 20, 2019, from http://www.kuchinarai.ac.th/document/57/Job02.pdf [in Thai]

Office of National Economic and Social Development Board. (2018). 20-year National Strategy 2018-2037. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board. [in Thai]

Office of the Education Council. (2017). The National Scheme of Education B.E. 2560-2579 (2017-2036). Bangkok: Office of the Education Council. [in Thai]

Office of the National Economic and Social Development Board. (2018). The Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-2021). Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board. [in Thai]

Orapiriyakul, S. (2019). STEAM EDUCATION: Innovative Education Integrated into Learning Management. Journal of Research and Curriculum Development, 9(1), 1-16. [in Thai]

Pongsupan, P., Sinlarat, P., & Kiewkor, S. (2019). The Development of a STEM-enriched Curriculum to Enhance the Creative Thinking and Productive Thinking Skills of Prathomsuksa 4 students. Journal of Education Studied Chulalongkorn University, 47(1), 219-239. [in Thai]

Sergiovanni, T. J., Kelleher, P., McCarthy, M. M., & Fowler, F. C. (2009). Educational governance and administration (6th ed.). USA: Pearson.

Silpakityan, K. (2017). Development of teaching process based on STEM Education and communicative approaches to enhance communication abilities of kindergarteners. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University). [in Thai]

Sithajan, B. (2017). Development of art instructional package based on STEAM Education enhancing creative process for the fifth graders. (Master’ s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Sitthichaiyakarn, S., & Petroj, L. (2019). Academic Administration Model According to Stem Education Concept of Network Schools in Regional Stem Education Center. Journal of Research and Curriculum Development, 9(1), 17-32. [in Thai]

Sousa, D. A., & Pilecki, T. (2013). From STEM to STEAM: Using brain-compatible strategies to integrate the arts: Corwin Press. California: Corwin.

Taneepanichskul, C. (2016). Secondary school academic management strategies for preventing pregnancy and enhancing quality of life among adolescents. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University). [in Thai]

Thanabut, W. (2017). Approaches for developing academic management based on the convention on the rights of the child in school under the secondary educational service area office 1. (Master’ s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

The Korea Foundation for the advancement of Science and Creativity [KOFAC]. Concept and Definition of STEAM. Retrieved January 13, 2020, from https://steam.kofac.re.kr/ ?page_id=11269

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2014). Manual for STEM Education network. Bangkok: The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. [in Thai]

The Secondary Educational Service Area Office 2. (2018). The Results of Ordinary National Education Test (O-NET) Academic year 2018 (Research report). Bangkok: The Secondary Educational Service Area Office 2. [in Thai]

The Secretariat of the House of Representatives. (2016). STEM Education. Retrieved October 13, 2019, from https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/

/jun2559-5.pdf [in Thai]

Tongchai, A. STEM Education. Retrieved October 15, 2019, from http://www.knw.ac.th /UserFiles/files/STEM1.pdf [in Thai]

Wahachat, R. (2007). Academic administration of basic education institutions. Songkhla: Thaksin University. [in Thai]

Wangsrikoon, A. (2014). Thai Studies in the 21st Century: Productivity and Development Guidelines. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School Pibulsongkram Rajabhat University, 8(1), 1-17. [in Thai]

Wongthong, P. (2019). Effect on Integrated Learning Activities Based on STEAM Education on Science Learning Achievement, Critical Thinking Skills and Student’ Satisfaction on Grade 4 Students. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning, 10(1), 81-99. [in Thai]

Yakman, G. (2008). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. The Pupils' Attitudes Towards Technology (PATT-19) Conference. Salt Lake City, Utah, USA.

Yakman, G., & Lee, H. (2012). Exploring the exemplary STEAM education in the U.S. as a practical educational framework for Korea. Journal of the Korean Association for Science Education, 32(6), 1072-1086.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-09