แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักเรียน

แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักเรียน

ผู้แต่ง

  • Kanwara คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การบริหารวิชาการ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดเชิงคำนวณ

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการบริหารวิชาการ และ 2) นำเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักเรียน ใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย ประชากร คือ โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือราชวินิต ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทางฯ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น ฐานนิยมและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ลำดับดัชนีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารวิชาการตามแนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนในภาพรวมที่มีลำดับความต้องการจำเป็นสูงสุดคือ การวัดและประเมินผล รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรตามลำดับ 2) แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการมีทั้งหมด 10 แนวทาง ดังนี้ (1) การพัฒนาการวัดและประเมินผล 2 แนวทาง (2) การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 6 แนวทาง และ (3) การพัฒนาหลักสูตร 2 แนวทาง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asawaphum, S. (2008). Modern education administration: concepts, theories and practices (3rd ed.). Ubon Ratchathani: Ubon Kit Offset.

Barrow, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-based learning: An approach to medical education. New York: Norton.

Chittradub, S. (2008). Teaching ethics at the elementary school level. Bangkok: Faculty of Education Chulalongkorn University. [in Thai]

Czerkawski, B. (2013). Instructional design for computational thinking. Paper presented at

the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference.

Daungjun, S. (2018). Effects of using stem education in physics on computational thinking Ability of upper secondary school students. (Master’ s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Denning, P. (2009). The profession of IT Beyond computational thinking. Communications of the ACM, 52(6), 28-30.

Intarit, W. (2015). Effects of social studies instruction using case study method on democracy concepts and critical thinking abilities of secondary school students. (Master’ s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Jammuang, J. (2005). Model of effective leadership of school administrators in Bangkok Metropolis. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University). [in Thai]

Jinasripool, J. (2015). Honesty enhancement using case-based learning of fourth grade students. (Master’ s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Kaoian, J. (2014). Techniques for academic administration in schools Strategies and guidelines for professional managers. Songkhla: Suburb of Printing. [in Thai]

Khemmani, T. (2015). Science of Teaching Pedagogy: Knowledge for effective learning process management. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Khotbantao, S. (2009). Principles and Theory of Educational Administration. Bangkok: Intellectuals.

Klomim, K. (2018). How to learning problem based learning: coursed design and development coursed for students teachers. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University, 11(2), 179-192. [in Thai]

Limcharoen, S. (2009). The extra-curriculum development enhancing creativity thinking in second-level students. (Doctoral dissertation, Srinakharinwirot University). [in Thai]

Ministry of education. (2007). National Education Act B.E. 2542(1999) and amendment (Second National Education Act B.E. 2545(2002). Bangkok: VTC Communication Limited Partnership. [in Thai]

Office of the Basic Education Commission Ministry of Education. (2009). Teacher’s Manual Government. Bangkok: The agricultural co-operative federation of Thailand., LTD. [in Thai]

Office of the Education Council. (2007). Problem-Based Learning. Bangkok: Office of the Education Council Ministry of Education. [in Thai]

Office of the Higher Education Commission. (2010). Guidelines for the development of teaching and learning process standardized case method. Retrieved July 29, 2019 from http://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2014051215223326.pdf

Otanasap, N., Chalermsuk, C., & Khamplio, A. (2018). Textbook for basic science,

technology, computational science, mathayom 1. Bangkok: Aksorn Charoentat publishing company. [in Thai]

Phornkul, C. (2014). Teaching thinking process theory and apply. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Prasertsan, S. (2016). Decoding the STEM teaching (1st ed.). Songkhla: Namsin

advertising Co., Ltd. [in Thai]

Prasertvit, J., & Usaho, C. (2018). Approaches of academic development based on the concept of enhancing students’ creative thinking. Educational Management and Innovation Journal Chulalongkorn University, 2(3), 1-16. [in Thai]

Roungrong, P., Kaewurai, R., Namoungon, S., Changkwanyeun, A., & Tengkew, S. (2018). Computational thinking with thai education. Panyapiwat Journal, 10(3), 322-

[in Thai]

Soodsang, V. (2007). Critical Thinking and Creative Thinking. Bangkok: Chomromdek. [in Thai]

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2018). A course guide for basic science and technology course (computational science) at the elementary and secondary levels. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

The school under royal patronage. (2019). Action plan for annual budget 2019. Bangkok: The school under royal patronage. [in Thai]

Wongtra-ngan, S. (2003). Teaching Management that focusing on problems. Education service division news, 14(101), 1-4. [in Thai]

Wing, J. M. (2006). Viewpoint: Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3),

-35.

Wing, J. M. (2010). Computational thinking: What and why?. Retrieved July 29, 2019 from http://www.urces/TheLinkWing.pdf

Wongwanich, S. (2016). Needs assessment research. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Wonganuttaroch, P. (2010). Academic administration. Bangkok: Bangkok Supplementary Media Center. [in Thai]

Yadav, A., Mayfield, C., Zhou, N., Hambrusch, S., & Korb, J. T. (2014). Computational thinking

in elementary and secondary teacher education. ACM Transactions on Computing

Education, 14(1), 5.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-09