การใช้ลักษณะพฤติกรรมการนิเทศที่ตอบสนองต่อคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ของครูประจำการไทย

การใช้ลักษณะพฤติกรรมการนิเทศที่ตอบสนองต่อคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ของครูประจำการไทย

ผู้แต่ง

  • Panya Akkaraputtapong Chulalongkorn University

คำสำคัญ:

ลักษณะพฤติกรรมการนิเทศ, คุณลักษณะของครู, ครูประจำการไทย

บทคัดย่อ

การนิเทศครูเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้บริหารหรือผู้นิเทศภายในโรงเรียนสามารถใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของครูประจำการไทยได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานและบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานปกติของครู ซึ่งพฤติกรรมการนิเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการดำเนินการนิเทศให้ประสบผลสำเร็จ เพราะพฤติกรรมดังกล่าวมีผลกระทบต่อครูทั้งในด้านทัศนคติต่อการทำงาน ทัศนคติต่อการนิเทศ และการเรียนรู้ระหว่างการนิเทศ ในการนิเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพของครูประจำการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นิเทศจึงควรใช้ลักษณะพฤติกรรมการนิเทศที่หลากหลายและตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู ในบทความนี้ผู้เขียนนำเสนอลักษณะพฤติกรรมการนิเทศ 4 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำควบคุม พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำให้ข้อมูล พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ และพฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชี้นำ สำหรับการนิเทศครูประจำการ รวมถึงคุณลักษณะสำคัญของครู 3 ประการ ได้แก่ ระดับความสามารถเชิงมโนภาพ บุคลิกภาพ และประสบการณ์การสอน ที่ผู้นิเทศควรพิจารณาในการตัดสินใจเลือกใช้ลักษณะพฤติกรรมการนิเทศให้เหมาะสมกับครูแต่ละคน 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akinniyi, G. (1987). Perceptions and preferences of principals and teachers supevisory behavior. (Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison). Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global. (Publication No. 8720447)

Akkaraputtapong, P. (2014). Teachers’ characteristic factors influencing instructional supervision model needs of secondary school teachers under the Office of Basic Education Commission. (Master’s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Akkaraputtapong, P. (2020). The supervisory behaviour preference of Thailand’s

in-service teachers. (Doctoral dissertation, University of New South Wales). Retrieved January 4, 2021, from http://unsworks.unsw.edu.au/fapi/datastream/

unsworks:73697/SOURCE02?view=true

Akkaraputtapong, P., & Sudrung, J. (2016). Teachers’ instruction development upon the individual differences through differentiated supervision system. Journal of Education Studies, 44(4), 329-343. [in Thai]

Bouchamma, Y., Jiafan, T., April, D., & Basque, M. (2017). Pedagogical supervision: Teachers’ characteristics, beliefs, and needs. International Studies in Educational Administration, 45(2), 91-115.

Caspi, J., & Reid, W. J. (2002). Educational supervision in social work: A task-centered model for field instruction and staff development. New York: Columbia University Press.

Clemente, J. (1990). Elementary school teacher temperament and satisfaction with the supervision process. (Doctoral dissertation, Fordham University). Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global. (Publication No. 9109250)

Clifton, W. (2010). The relationship between school principals’ leadership styles and teacher retention. (Doctoral dissertation, Capella University). Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global. (Publication No. 3412437)

DiPaola, M. F., & Hoy, W. K. (2014). Improving instruction through supervision, evaluation, and professional development. North Carolina: Information Age.

Evans, M. (2016). Principal self-efficacy, teacher perceptions of principal performance, and teacher job satisfaction. (Doctoral dissertation, Grand Canyon University). Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global. (Publication No. 10112530)

Fraser, K. P. (1980). Supervisory behavior and teacher satisfaction. The Journal of Educational Administration, 18(2), 224-231.

Gebhard, J. G. (1984). Models of supervision: Choices. TESOL Quarterly, 18(3), 501-514.

Gilbreath, B., & Karimi, L. (2012). Supervisor Behavior and Employee Presenteeism. International Journal of Leadership Studies, 7(1), 114-131.

Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2018). Supervision and instructional leadership: A development approach (10th ed.). New York: Pearson.

Greene, M. L. (1992). Teacher supervision as professional development: Does it work? Journal of Curriculum and Supervision, 7(2), 131-148.

Hollingshead, B. S. (2006). The development and psychometric analysis of the Conceptual Level Teacher Behavior Observation Tool. (Doctoral dissertation, Texas A&M University). Retrieved May 27, 2021, from http://oaktrust.library.tamu. edu/bitstream/handle/1969.1/ETD-TAMU-1096/HOLLINGSHEAD-DISSERTATION. pdf;sequence=1

Hunt, D. E. (1975). Person-environment interaction: A challenge found wanting before it was tried. Review of Educational Research, 45(2), 209-230.

Kadushin, A., & Harkness, D. (2002). Supervision in social work. USA: Columbia University Press.

Kalule, L., & Bouchamma, Y. (2013). Teacher supervision practices: What do teachers think? International Studies in Educational Administration, 40(3), 91-104.

Kelehear, Z. (2003). Mentoring the organization: Helping principals bring schools to higher levels of effectiveness. NASSP Bulletin, 87(637), 35-47.

Kise, J. A. G. (2017). Differentiated coaching: A framework for helping educators change (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2011). The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development (7th ed.). Boston: Elsevier.

Leartprapruet, C. (2005). The supervisory behaviors of the groups of supervisors in basic education schools under the Office of Bangkhae district, the Bangkok Metropolitan Administration. (Master’s thesis, Silpakorn University). [in Thai]

Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Namy, L. L., Woolf, N. J., Jamieson, G., Marks, A., & Slaughter, V. (2015). Psychology: From inquiry to understanding (2nd ed.). Australia: Pearson.

Mekkhao, W. (2014). Administrators’ supervisory behavior affecting teachers’ performance according to teacher professional standards in schools for children with intellectual disabilities under the Bureau of Special Education Administration. (Master’s thesis, Nakhon Pathom Rajabhat Universit). [in Thai]

Myers, I. B., McCaulley, M. H., Quenk, N. L., & Hammer, A. L. (2009). MBTI manual: A guide to the development and use of the Myers-Briggs Type Indicator (3rd ed.). Mountain View, CA: Consulting Psychologists Press.

Nolan, J. F., & Hoover, L. A. (2011). Teacher supervision and evaluation: Theory into practice (3rd ed.). Singapore: John Wiley & Sons.

Office of the Education Council. (2017). Education in Thailand. Bangkok: Author. Retrieved May 12, 2017, from https://www.bic.moe.go.th/images/stories/pdf/

EDUCATION_IN_THAILAND_2017.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). Education in Thailand: An OECD-UNESCO perspective, Reviews of national policies for education. Paris: Author. Retrieved May 3, 2017, from http://dx.doi.org/10. 1787/9789264259119-en

Reiman, A. J., & Thies-Sprinthall, L. (1998). Mentoring and supervision for teacher development. USA: Addison Wesley Longman.

Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types. Educational Administration Quarterly, 44(5), 635-674.

Sangnapaboworn, W. (2018). The evolution of education reform in Thailand. In G. W. Fry (Ed.), Education in Thailand: An old elephant in search of a new mahout (pp. 517-554). Singapore: Springer Nature. Retrieved August 11, 2019, from https://doi.org/10.1007/978-981-10-7857-6_21

Sharma, S., Yusoff, M., Kannan, S., & Baba, S. B. (2011). Concerns of teachers and principals on instructional supervision in three Asian countries. International Journal of Social Science and Humanity, 1(3), 214-217.

Sims, S., & Jerrim, J. (2020). TALIS 2018: Teacher working conditions, turnover and attrition: Statistical working paper. UK: Department of Education. Retrieved April 30, 2020, from https://dera.ioe.ac.uk/35284/1/Teaching_and_Learning_ International_Survey_2018_March_2020.pdf

Siriphonwutthichai, S. (2014). The supervisory behaviors of supervisors through teachers’ perceptions and expectations in the school of St.Gabriel’s Foundation of Thailand. (Master’s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Somboon, P., & Sirisooksilp, S. (2015). Relationship between administrators supervisory behaviors and effectiveness in school under the Office of Secondary Educational Service Area 30. Journal of Education Graduate Studies Research, 9(2), 88-95.

Stein, R. (1985). The relationship between principal supervisory behavior and teacher burnout. (Doctoral dissertation, University of Illinois at Chicago). Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global. (Publication No. 8511282)

Sudrung, J. (2016). In-school supervision. Bangkok: Danex Intercooperation. [in Thai]

Sullivan, S., & Glanz, J. (2013). Supervision that improves teaching and learning

(4th ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Tasanagorakool, M. (2017). Casual factors of educational supervision influencing competencies of teachers in the opportunity expansion schools under the Pracharath School Project. (Master’s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Unal, A. (2013). Development and validation of supervisory behaviour description scale. Educational Research and Reviews, 8(2), 69-76.

Wagner, N. (1999). Comparing teacher self-efficacy and experience with preferred teacher supervision models for kindergarten through fifth-grade Illinois public school teachers. (Doctoral dissertation, Northern Illinois University). Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global. (Publication No. 9927721)

Yuenyong, Y. (2010). The development of Differentiated Supervision Model for the enhancement on classroom action research competency of teachers in Bangkok Archdiocese, Education Region 5 (Doctoral dissertation, Silpakorn University). [in Thai]

Zepeda, S. J. (2017). Instructional supervision: Applying tools and concepts (4th ed.). New York: Routledge.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-01 — Updated on 2022-01-23

Versions

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ