ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามแนวคิดการส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ

ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามแนวคิดการส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ

ผู้แต่ง

  • สรรฐณัฐ ปัญญาเสฏโฐ คณะครุศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ โดยใช้กรอบแนวคิดการคิดเชิงคำนวณ ใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระ และครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 57 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.961 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น  ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในตามแนวคิดการส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  และมาก  ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นพบว่า ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีความต้องการจำเป็นมากที่สุด  รองลงมาเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการพัฒนาหลักสูตร  และด้านการวัดและประเมินผลมีความต้องการจำเป็นน้อยที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alsubaie, M. A. (2016). Curriculum development: Teacher involvement in curriculum development. Journal of Education and Practice, 7(9), 106-107.

Announcement of teaching and learning management guidelines under the coronavirus outbreak. (2021, May 1). The Ministry of Education. https://www. moe.go.th/

Astin, A. W. (2012). Assessment for excellence: The philosophy and practice of assessment and evaluation in higher education. Rowman & Littlefield Publishers.

Barr, V., & Stephenson, C. (2011). Bringing computational thinking to K-12: what is Involved and what is the role of the computer science education community? ACM Inroads, 2(1), 48-54.

Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: A critical review. Assessment in education: principles, policy & practice, 18(1), 5-25.

Bhuiyan, B. A., Molla, M. S., & Alam, M. (2021). Managing Innovation in Technical Education: Revisiting the Developmental Strategies of Politeknik Brunei.arXiv preprint arXiv:2111.02850

Boonrawd, S., & Chaemchoy, S. (2021). The priority Needs in Academic Management Development of Schools Under Kanchanaburi Provincial Administrative Organization based on The Concept of Social Innovator Competencies. Dhonburi Rajabhat University Journal, 15(2), 106-119. [in Thai]

Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. Proceedings of the 2012 annual meeting of the American educational research association, Vancouver, Canada,

Chalmers, C. (2018). Robotics and computational thinking in primary school. International Journal of Child-Computer Interaction, 17, 93-100.

Chaemchoy, S. (2018). School management in digital era. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Chaemchoy, S., Puthpongsiriporn, T. S., & Fry, G. W. (2021). Higher Education in Thailand. In Oxford Research Encyclopedia of Education.

Chumkesornkulkit, K. (2017). Academic Management Guidelines for Developing Critical Thinking Skills of Learners in Schools Under the Pathumthani Primary Educational Service Area Office, Area 1. (Master’s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Department of Environmental Quality Promotion. (2016). Guidelines for the operation of Eco-school. Bangkok: Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and Environment.

Drummond, N. H. (2021). Commandments of Jesus: “Teaching Them to Observe All Things That I Have Commanded You...”. Edinburgh: WestBow Press.

Faber, C. F., & Shearron, G. F. (1970). Elementary school administration: Theory and practice. Holt, Rinehart and Winston.

Hoppe, H. U., & Werneburg, S. (2019). Computational thinking—More than a variant of scientific inquiry. Computational thinking education, 13-30.

Howard, J. (2007). Curriculum Development. Center for the Advancement of Teaching and Learning, Elon University.

Kizlik, B. (2015). Measurement, assessment, and evaluation in education. Retrieved October, 10, 2015.

Kolb, D. A. (2007). The Kolb learning style inventory. Hay Resources Direct Boston, MA.

Martins, J., Branco, F., Gonçalves, R., Au-Yong-Oliveira, M., Oliveira, T., Naranjo-Zolotov, M., & Cruz-Jesus, F. (2019). Assessing the success behind the use of education management information systems in higher education. Telematics and Informatics, 38, 182-193.

Milton, J. H., Flores, M. M., Moore, A. J., Taylor, J. L. J., & Burton, M. E. (2019). Using the concrete–representational–abstract sequence to teach conceptual understanding of basic multiplication and division. Learning Disability Quarterly, 42(1), 32-45.

Ministry of education. (2007). National Education Act B.E. 2542 (1999) and amendment (Second National Education Act B.E. 2545 (2002). Bangkok: VTC Communication Limited Partnership. [in Thai]

Mookha, Sarn, P., & Charoenkul, N. (2021). A Needs Assessment of Academic Administration of Secondary Schools in Bangkok Based on The Concept of Green Citizen Competency Learning Outcomes. Educational Management and Innovation Journal, 4(3), 1-20. [in Thai]

Office of the National Education Commission. (2004). Education in Thailand. Bangkok: Amarin Printing and Publishing. [in Thai]

Ohmpornnuwat, W. (2019). Approaches for Developing Academic Management of Satri Wat Absornsawan School Based on the Concept of Digital Literacy and Lifelong Kindergarten. (Master’s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Panich, V. (2015). Transformative learning. SR Printings and Mass Products. Bangkok: SR Printings and Mass Products. [in Thai]

Patphol, M., & Wongyai, W. (2021). Development of Leaning Management Model for Creative and Innovation Skills Enhancement of Primary Students: A Case Study in Thailand. Ilkogretim Online, 20(1), 203-213.

Phuprasert, K. (2002). Academic administration in educational institutions (2nd ed.). Bangkok: Methee Tips. [in Thai]

Poulakis, E., & Politis, P. (2021). Computational thinking assessment: literature review. Research on E-Learning and ICT in Education, 111-128.

Punyasettro, S. (2021). The integration of computational thinking to develop augmented reaility and card game activities to enhance students' understanding of chordate phylogeny and self-efficacy to learn animal taxonomy. (Unpublished doctoral dissertation, Mahidol University, Nakhon Pathom)

Sodirjonov, M. M. (2020). EDUCATION AS THE MOST IMPORTANT FACTOR OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT. Theoretical & Applied Science, 4, 901-905.

Tang, X., Yin, Y., Lin, Q., Hadad, R., & Zhai, X. (2020). Assessing computational thinking: A systematic review of empirical studies. Computers & Education, 148, 103798.

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). (2008). National science curriculum standards: The Basic Education Curriculum B.E. 2551 (Revised B.E. 2560). [Electronic Version]. Retrieved 4 May 2022 from https://www.ipst.ac.th/curriculum [in Thai]

Thitikunakorn, A. (2019). Strategies of Secondary School Academic Management Based on The Concept of Skill Development for Green Economy. (Doctoral’s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Thitikunakorn, A., Chaemchoy S., & Siribunpitak P. (2020). The priority Needs Analysis of Secondary School Academic Management Based on the Concept of Skill Development for Green Economy. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University, 14(2), 609-622. [in Thai]

Threekunprapa, A., & Yasri, P. (2020). Patterns of Computational Thinking Development While Solving Unplugged Coding Activities Coupled with the 3S Approach for Self-Directed Learning. European Journal of Educational Research, 9(3), 1025-1045.

Threekunprapa, A., & Yasri, P. (2020). Unplugged Coding Using Flowblocks for Promoting Computational Thinking and Programming among Secondary School Students. International Journal of Instruction, 13(3), 207-222.

Threekunprapa, A., & Yasri, P. (2021). The role of augmented reality-based unplugged computer programming approach in the effectiveness of computational thinking. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 15(3), 233-250.

Tonapi, V. A., Talwar, H. S., Are, A. K., Bhat, B. V., Reddy, C. R., & Dalton, T. J. (2020). Sorghum in the 21st Century: Food, Fodder, Feed, Fuel for a Rapidly Changing World. New York: Springer.

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.

Weaver, D., Spratt, C., & Nair, C. S. (2008). Academic and student use of a learning management system: Implications for quality. Australasian journal of educational technology, 24(1).

Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row Publication.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23

ฉบับ

บท

บทความวิจัย