Needs Analysis of Tourists Visiting National Museums in Bangkok Metropolis

Main Article Content

Nakrob Narksuwan

Abstract

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องความต้องการของนักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือราชพิธี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี โดยเลือกประชากรทั้งหมด จำนวน 50 คน และกลุ่มตัวอย่างจาก 4 แห่ง แห่งละ 10 – 12 คน อธิบายผลการวิจัยเชิงพรรณา ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการให้มีเพิ่มขึ้นในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร 3 ลำดับ คือ ประการแรก ด้านการจัดแสดง การจัดแสดงโบราณวัตถุ หรือวัตถุล้ำค่า ควรจัดแสดงแบบมีเรื่องราว คำบรรยายเกี่ยวกับวัตถุควรมีทั้งตัวหนังสือและสื่อต่าง ๆ ต้องกระชับและเข้าใจง่ายไม่ยากจนเกินความเข้าใจและต้องมีหลายภาษา และหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ประการที่ 2  ด้านสถานที่ มีที่นั่งพักของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้อยู่ในที่จัดแสดง จัดให้มีโต๊ะนั่งอย่างพอเพียง มีอากาศเย็นสบาย มีการปรับปรุงอาคารที่ใช้จัดแสดงให้สะอาดและเย็นสบาย มีสถานที่ในการจอดรถและสถานที่ให้ความสะดวกสำหรับคนชรา และประการที่สาม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  มีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน คุณภาพและราคาของอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม ร้านขายของที่ระลึกที่ขายของที่เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์นั้น ๆ  ราคาที่ไม่แพงมาก ห้องน้ำที่มีความสะอาดและทันสมัย มีที่จอดรถและทางเดินสำหรับคนแก่และผู้พิการ ตู้กดเงินอัตโนมัติ

Article Details

How to Cite
Narksuwan, N. (2022). Needs Analysis of Tourists Visiting National Museums in Bangkok Metropolis . Dusit Thani College Journal, 16(2), 20–34. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journaldtc/article/view/262392
Section
Research Article

References

interviewee (Anonymous) (2020). General tourists. Interview (15 January - 16 March 2020)

Burkart, A. J., & Medrik, S. (1981). Tourism: Part Present and Future. Oxford:

ButterworthHienemari Ltd.

Cooper, C., & Bonifice, B. G., (1998). Geography of Travel and Tourism. UK: Butterworth

Heinemann.

Chaiwong C. (2007). Self-development needs of personnel in educational institutions.

Fundamentals of Roi Et Province. Thesis, Master of Education Ramkhamhaeng University.

Chancharoensuk N. and Petchanon S. (2002). The value of the utilization of the museum.

National Phra Nakhon of the Thai audience. economics journal Kasetsart University, 9(1), 45-60.

Chaengrungruang R. (2007) “The need for self-development of local government personnel in Rayong Province", Independent Study Report, Master of Public Administration, Khon Kaen University,

Fine Arts Department (2020). Statistics of visitors to the museum. [Website]. Retrieved from http://www.mis.finearts.go.th

Inphongphan A. (2005). Tourism Development: A Case Study of the Monument to the Heroes. and the camp park Bang Rachan, Khai Bang Rachan District Singburi Province. M.A.: Burapha University

ICOM. (2010). Key Concepts of Museology. Paris: Armand Colin.

Kanchanakit S. (2001). Recreation and tourism industry. Bangkok: Chulalongkorn Publishing University.

Khamboon A. and Kowattanakul K. (2013). Assessment of the city's tourism readiness.

Small tourism, Khemmarat district, Ubon Ratchathani province. (Independent study report, degree in business administration master’s degree, Khon Kaen University).

Kianwattana K. (2009). A Study of Motivation of Thai Youth towards Museum Tourism in

Bangkok and surrounding areas. (Thesis, Chulalongkorn University).

Kotler P., Bowen J., & Makens J. (2013). Marketing for hospitality and tourism. n.p.: Pearson

education, Inc.

Learning Park. (2015). Thai Museum Day. Online. Access date: 15 October 2018. Accessed from https://www.tkpark.or.th/eng/articles_detail/178/Thai Museum Day

Perera K. (2013). The Role of Museum in Cultural and Heritage Tourism for Sustainable n

Economy in Developing Countries. International Conference on Asian Art, Culture and Heritage (2013). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication

Royal Academy. (1999) The Royal Institute Dictionary 1999, Bangkok: Charoenthatkan

print.

Statista. (2018). Museum – Statistics & Facts. [website]. Retrieved from

https://www.statista.com/topics/1509/museums/

Sathit C. (2013). Factors Influencing the Decision of Thai Tourists in Choosing

Accommodation in Amphoe Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima Province: Valaya Longkorn Research and Development Journal under the Royal Patronage of His Majesty the King, Branch Humanities and Social Sciences, Year 10, Issue 3

SMARTFINDER. (2022). 4 Customer needs from the customer's point of view. [website].

Retrieved from https://smartfinder.asia/4

Tien, Chieh-Ching. (2008). The Role of Museum Clusters in the Cultural Tourism Industry.

INTERCOM 2008 Conference paper (2008). Retrieved from

http://intercom.museum/conferences/2008/papers/chiehching_tien.doc

Thongsawat S. (2016). Behavior and satisfaction of Malaysian tourists towards ecotourism.

Culture in Songkhla Province. Hat Yai University.