การจัดระบบบริหารและสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • รุจิเรข กันทะใจ โรงเรียนบ้านกองแขก

คำสำคัญ:

ระบบบริหารและสารสนเทศ, การประกันคุณภาพ, โรงเรียนบ้านกองแขก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและเสนอแนวปฏิบัติการจัดระบบบริหารและสารสนเทศสำหรับการประกัน
คุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาสภาพและแนวทางแก้ไข การดำเนินการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศสาหรับการประกันคุณภาพภายใน เป็นบุคลากรภายในโรงเรียนบ้านกองแขก ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายตามโครงสร้างภาระงาน 4 ฝุาย จำนวน 4 คน ครูผู้สอน จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน ในปี
การศึกษา 2559 และประชากรที่ใช้ในการศึกษาและเสนอแนวปฏิบัติในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพ
ภายในประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
จำนวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศดีเด่น จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน ในปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบ
สัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า การจัดระบบบริหารและสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอ แม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมในประเด็นใหญ่ การจัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาพบปัญหามากที่สุด ในประเด็นการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่พบปัญหา
รองลงมา ส่วนการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนพบปัญหาน้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติกำหนดโครงสร้างการบริหารงานโดยแต่งตั้งคณะจัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ แยกออกมา
จากแต่ละฝ่าย จัดทำพรรณนางานกำกับการทำงานของแต่ละฝ่าย โรงเรียนควรมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องหรือจัดการนิเทศเทอมละ 1
ครั้งเป็นอย่างน้อย จัดทำปฏิทินการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้ทราบระยะเวลาการดำเนินงาน เพิ่มงานสารสนเทศไว้ในแต่ละฝ่ายเพื่อใช้ใน
การเรียกใช้สารสนเทศ ควรมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

เข็มทอง กรรณิการ์, (18 พฤศจิกายน 2559) สัมภาษณ์. ครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้าน
กองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.

สำนักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). การ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จำกัด.

อัมพิกา สุวรรณจันทร์. (2558). การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์): การค้นคว้าอิสระ. เชียงใหม่ : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.

รัตนา แก้วจันทร์เพชร. (2558). แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-09-17