แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนบ้านเตียนอาง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • กณิษฐา สุภาศรี โรงเรียนบ้านเตียนอาง

คำสำคัญ:

แนวทาง, แผนปฏิบัติการประจำปี, โรงเรียนบ้านเตียนอาง

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนบ้านเตียนอาง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา และหาแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน ผู้วิจัยได้ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยเทคนิค AIC จากผู้ทรงคุณวุฒิ 16 คน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาเพื่อสรุปเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า

สภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พบว่า โรงเรียนมีการเตรียมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อจัดทำโครงการ โดยการจัดสรรงบประมาณตามความสำคัญของโครงการ มีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ปัญหาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการไม่ครอบคลุม ไม่มีการนำผลการประเมินโครงการมาใช้ในการวางแผนปีต่อไป และครู บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการเขียนโครงการ ไม่ได้ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ให้เกิดความคุ้มค่าและคุ้มทุน

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พบว่า โรงเรียนควรมีกิจกรรม ดังนี้ อบรมให้ความรู้ครู บุคลากรเกี่ยวกับการทำแผนปฏิบัติการประจำปี การเขียนโครงการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายทางการเงินและพัสดุ การสร้างเครื่องมือในการประเมินโครงการ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุน มีการนำผลการประเมินโครงการมาใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปีต่อๆ ไป

ผลการตรวจสอบพบว่าร้อยละ 80 ทุกข้อรายการของแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนบ้านเตียนอาง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์

Downloads

Download data is not yet available.

References

ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ. (2542). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ระลึก ธานี. (2545). หลักการและแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2545. อุบลราชธานี:
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี.

รัตนา นารถศิลป์ กาญจนพันธ์. (2548). การวางแผนการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สมพิศ โห้งาม. (2548). การวางแผนการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สมิต สัชฌุกร. (2550). การวางแผนปฏิบัติงาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เดือนตุลา.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2540). คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2543). แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดีดจำกัด.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-29