ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ต่องานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • วุฒิกร โหล่แก้ว โรงเรียนทาเหนือวิทยา

คำสำคัญ:

ความคิดเห็น, ระบบดูแลช่วยเหลือ, โรงเรียนทาเหนือ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่องานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่าผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการคัดกรองนักเรียนอยู่ในระดับมาก ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับมาก ตามลำดับและอันดับสุดท้าย คือด้านการส่งต่ออยู่ในระดับมาก

                ข้อเสนอแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูทุกโรงเรียนให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้หลากหลายและสนองตอบความต้องการของผู้เรียน  โรงเรียน ควรจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนให้เป็นรูปแบบและครอบคลุม เพื่อให้นักเรียนได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาแก่บุตรหลานในทุกเรื่อง และโรงเรียนควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาแก่นักเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

References

จินตนา พิศหนองแวง. (2553). การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดธรรมจริยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. การศึกษาค้นคว้าอิสระ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ณรงค์ชัย สาไพรวัลย์. (2546). การติดตามผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม. การค้นคว้าแบบอิสระ, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ประภาศรี ศรีวงค์พันธ์. (2549). การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 .การค้นคว้าแบบอิสระ, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เรืองยศ อุตรศาสตร์. (2546). การศึกษาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

สุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง. (2547). การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์. การค้นคว้าแบบอิสระ, การศึกษามหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-29