ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน รายวิชา การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม

ผู้แต่ง

  • สิตาพัชร์ ห้องสวัสดิ์ 0928919647

คำสำคัญ:

การสอนแบบโครงงาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดเรียนการสอนแบบโครงงาน และ 2) เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และแบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนสอบหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2) พฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

นหัย ทวิสุทธิ์. (2549). การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องภูมิเศรษฐศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับปวช. 2 ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).

พจนา ทรัพย์สมาน. (2550). การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง (พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2556). การสอนคิดด้วยโครงงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทักษะในศตวรรษที่ 21 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

อารี พันธ์มณี. (2546). จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: ใยใหม.

อติกานต์ ทองมาก. (2552). การใช้วิธีการสอนภาษาอักฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง. (วิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-28