ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2562) : กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-31

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย