การพัฒนาทักษะการฟังการพูด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยใช้เพลงและเกม

ผู้แต่ง

  • นันทวรรณ หงษ์ทอง คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

คำสำคัญ:

การพัฒนา, ทักษะการฟังการพูด, กิจกรรมเพลง, กิจกรรมเกม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังการพูด 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะการฟังการพูด ก่อนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 38 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการฟังและการพูด จำนวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ 3) แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 81.74/85.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  2. คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้เพลงและเกม ผลเฉลี่ยโดยภาพรวมด้านกิจกรรมการเรียนในตัวผู้สอน 4.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 0.39 และด้านเทคนิควิธีการสอนและสื่อการสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ 4.77 และเมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 0.42 และโดยภาพรวมทั้งหมดพบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กระทรวง.

ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ และสุทัศน์ นาคจั่น. (2558). การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 8(2), 1673-1684.

ปราณี ชูชม. (2556). การใช้ชุดเกมเพลงในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน. โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สุชาติ ทั่งสถิรสิมา. (2555). การใช้เกมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 6(2), 168-175.

สุภาษิต พาณยง. (2555). การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสวนรัฐวิทยา กรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อรอุมา จารเครือ. (2562). การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/publicationfile/item/20th-ngrc-2019/HMO34/HMO34.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-29