การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผู้แต่ง

  • นนทพันธ์ เย็นปัญญา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  • สังวาร วังแจ่ม คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  • สุรศักดิ์ สุทธสิริ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  • สาโรจน์ แก้วอรุณ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

คำสำคัญ:

แนวทางการพัฒนา, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 189 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

  1. การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการส่งต่อนักเรียนผ่านงานด้านความร่วมมือระหว่างงาน ปกครองและงานแนะแนว ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียน และ ด้านการคัดกรองนักเรียน ตามลำดับ
  2. แนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรมีการรวมรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล บันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้านการคัดกรองนักเรียนควรมีการกำหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพปัญหา ด้านการส่งเสริมนักเรียน คือ ควรจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา คือ ครูและผู้บริหารต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง ด้านการส่งต่อนักเรียน ควร มีการบันทึกผลการช่วยเหลือ การส่งต่อนักเรียนภายในและภายนอกโรงเรียน

References

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน. (2557). คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2563). แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). กระทรวงศึกษาธิการ.

อัษฎายุท โพธิ์นอก. (2558). สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

จุฑาทิพย์ พงษา. (2558). สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

จิรกิติ์ ทองปรีชา. (2563). การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับมัธยมศึกษาพื้นที่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วรมน วีตะเสวีระ, สมชัย วงษ์นายะ, และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2558). กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร, 17(1), 117-129. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/29712

เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล. (2563). การศึกษาในยุค COVID-19. วิทยาลัยเสนาธิการทหาร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28