อัตราค่าธรรมเนียมการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

        1. กรณีบุคคลภายในและนิสิต อัตรา 4,500 บาท ต่อ 1 บทความ

        2. กรณีบุคคลภายนอก อัตรา 5,000 บาท ต่อ 1 บทความ

รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียม 

        1. ค่าธรรมเนียมการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จะต้องชำระเมื่อบทความที่ส่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว เพื่อทำการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป โดยกองบรรณาธิการจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ยื่นบทความได้ทราบเมื่อต้องชำระค่าธรรมเนียม

        2. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความตีพิมพ์ นั้น ไม่ได้ถือว่าบทความ จะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เพราะจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิก่อน ซึ่งบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน จึงจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้เขียนได้ว่าบทความผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ต่อไปหรือไม่ กรณีบทความที่ส่งไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่ผู้ยื่นบทความ

download แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

หมายเหตุ

บุคคลภายใน หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างของส่วนงานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิต หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาที่กำลังศึกษาอยู่

บุคคลภายนอก หมายความว่า บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และนิสิตที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา