เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

ขั้นตอนการส่งเข้ารับการพิจารณาในวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

1. ผู้ยื่นบทความจะต้องเตรียมบทความโดยดำเนินการตามรูปแบบที่วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดทุกข้อ

2. เมื่อผู้ยื่นบทความจัดรูปแบบบทความตามที่วารสารกำหนดเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้เขียนกรอบข้อมูลลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบบทความวิจัยก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาในวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบเอกสารว่าบทความของท่านมีความถูกต้องตามที่วารสารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ยื่นบทความจะต้องดำเนินการตามรูปแบบที่วารสารกำหนดเท่านั้น หากผู้ยื่นบทความไม่ดำเนินการตามที่วารสารกำหนดบทความดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณา

3. ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณา โดยให้ผู้เขียนส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo เท่านั้นเอกสารประกอบมีดังนี้

     3.1 บทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ Word

     3.2 แบบฟอร์มการตรวจสอบบทความวิจัยก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาในวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (downloadแบบฟอร์ม)

4. เมื่อผู้ยื่นบทความส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo เรียบร้อยแล้วทางกองบรรณาธิการวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จะตรวจสอบ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ของรูปแบบบทความ และ ขอบเขตของวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ของบทความของท่าน เมื่อทางกองบรรณาธิการฯ พิจารณาแล้วว่า ผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพในเบื้องต้นแล้ว สามารถการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไปได้ ทางกองบรรณาธิการ ฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ยื่นบทความได้ทราบเมื่อต้องชำระค่าธรรมเนียม

5. ขั้นตอนการชำระเงินขอให้ผู้ยื่นบทความชำระเงินผ่าน ธนาคาร : กรุงไทย (KTB) สาขา มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี : 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม และแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางกล่องข้อความกระทู้สนทนา (Discussion) ของผู้ยื่นบทความในระบบ ThaiJo เพื่อกองบรรณาธิการฯ จะดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

 

ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับและรูปแบบในการเขียนบทความ (Manuscript Requirements and Style Guide for Authors)

        บทความที่จะส่งควรจะมีความกระชับและได้ใจความชัดเจนนอกจากนี้ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนบทคัดย่อ (ความยาวไม่น้อยกว่า 150 คำ และไม่ควรเกิน 250 คำ) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกดตัวอักษร วรรคตอน ความเหมาะของการใช้ภาษาโดยเขียนบทความไม่เกินจำนวน 20 หน้า (ไม่รวมการอ้างอิง) และการคัดลอกผลงานในบทความจะต้องไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ตรวจโดยโปรแกรม turnitin มีองค์ประกอบดังรายละเอียดต่อไปนี้

        บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจน และมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอประเด็นอย่างสมบูรณ์

        บทความวิจัย ควรให้มีการนำเสนอการวิจัย และผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

        1. บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย หรือที่มาของมูลเหตุของการเขียนบทความ พร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความรวมถึงนิยามศัพท์เฉพาะ

        2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective) ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิจัย

        3. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ชี้แจงความเชื่อมโยงตัวแปรต้นตัวแปรตามในการทำวิจัย

        4. ขอบเขตการวิจัย (Scope of the Research) การจำกัดหรือกำหนดขอบเขตให้แก่การวิจัย 

        5. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่ครอบคลุมทฤษฎี และบทความที่ผู้วิจัยใช้ในการทำวิจัยนี้

        6. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ที่อธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยนี้ตามประเภทของบทความวิจัย รวมถึงการเก็บข้อมูล หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยอย่างชัดเจน

        7. ผลการวิจัย (Research Finding) เป็นการนำเสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจนตามหัวข้อที่ได้ศึกษา

        8. สรุปผลการวิจัย (Conclusion) เป็นการสรุปผลการวิจัย โดยนำผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเขียนสรุปเป็นข้อ ๆ

        9. อภิปรายผล (Discussion) เป็นการอภิปรายผลของงานวิจัยและประเด็นสำคัญที่ได้จากการศึกษารวมถึงประโยชน์ทั้งทางด้านทฤษฎีและเชิงการนาไปใช้ในการบริหารธุรกิจ

       10. ข้อเสนอแนะ (Recommendations) คือประเด็นที่ผู้วิจัย ข้อเสนอแนะที่ได้มาจากผลการวิจัยหรือสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย ทั้งในรูปแบบข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไ

       *ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความจะต้องเขียนชื่อ ตำแหน่ง และสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา รวมทั้งอีเมล์ที่ติดต่อได้ไว้ในเชิงอรรค

การตั้งค่าหน้ากระดาษ

        พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียวระยะบรรทัด 1 เท่า (Single space) พร้อมระบุเลขหน้าตั้งระยะขอบกระดาษขอบบน 1 นิ้วขอบล่าง 1 นิ้วขอบซ้าย 1.25 นิ้วขอบขวา 1.25 นิ้ว

        ชื่อบทความ

               ใส่ชื่อบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 20 พอยต์ตัวหนากึ่งกลางหน้ากระดาษ

        ชื่อผู้เขียน

               ใส่ชื่อ-สกุล ผู้เขียนทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ใช่คำนำหน้า ตำแหน่ง ยศ

        บทคัดย่อ

               บทคัดย่อต้องเขียนเป็นภาษาไทยและอังกฤษ โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 150 คำ และไม่เกิน 250 คำ

               - ภาษาไทย ให้พิมพ์คำว่า “บทคัดย่อ” ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนากึ่งกลางหน้ากระดาษเนื้อเรื่องบทคัดย่อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์

               - ภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์คำว่า “Abstract” ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนากึ่งกลางหน้ากระดาษเนื้อเรื่องบทคัดย่อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์

เนื้อหา

        หัวเรื่อง

               - ภาษาไทย ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนาหัวเรื่องย่อยใช้ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนาชิดขอบซ้ายของกระดาษ

               - ภาษาอังกฤษ ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนาหัวเรื่องย่อยTH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนาชิดขอบซ้ายของกระดาษ

เนื้อเรื่องของบทความ

               - ภาษาไทย ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์

               - ภาษาอังกฤษ ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์

การพิจารณาและประเมินบทความ (Editorial and review process)

        บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อทeการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยมีขั้นตอนดังนี้

        ขั้นที่ 1: กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยตามข้อกำหนดของการส่งบทความจากนั้นกองบรรณาธิการจะตรวจสอบของหัวข้อและเนื้อหาของบทความถึงความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของวารสารการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพา

        ขั้นที่ 2: ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรว่าบทความเป็นบทความที่เหมาะสมก็จะดำเนินการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ (blind) และผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาว่าบทความอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลายหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน (blind) และจะต้องผ่านการพิจารณาว่าเหมาะสมให้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน หากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 ท่าน พิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ทางกองบรรณาธิการแจ้งให้ผู้เขียนทราบทันที กรณีที่ผ่านการพิจารณากองบรรณาธิการจะตัดสินใจว่าบทความนั้น ๆ ควรจะลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพาหรือควรที่จะส่งให้กับผู้ส่งบทความนำกลับไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือปฎิเสธการลงตีพิมพ์โดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนจะต้องดำเนินการแก้ไขบทความให้สมบูรณ์มากที่สุด ถึงจะมีสิทธิ์ลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป

การเขียนเอกสารอ้างอิง (คลิกที่นี้)