Announcements

ปิดรับบทความวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั่วคราว)

2023-06-07

     

วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาขอปิดรับบทความชั่วคราวผ่านทางระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

 

เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

 

เนื่องจากมีจำนวนบทความเข้ามายังวารสารเป็นจำนวนมาก นั้น ทางวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

จึงขออภัยในความไม่สะดวก

                                 

                                                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566