Announcements

เปิดรับบทความวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

        ตามที่ วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ปิดรับบทความชั่วคราวผ่านทางระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากมีจำนวนบทความเข้ามายังวารสารเป็นจำนวนมาก นั้น

        ในการนี้ ทางวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเปิดรับบทความ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทางวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เพิ่มเติมเอกสารประกอบการส่งขอยื่นพิจารณาบทความ และเพิ่มเติมหัวข้อในรูปแบบการตีพิมพ์ จึงขอให้ท่านตรวจสอบเอกสารและบทความของท่านก่อนส่ง ผ่านทางระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

 

                                                                                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564