เจ้าของ  
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลับบูรพา
ที่ปรึกษา    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
กองบรรณาธิการ      
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ หัวหน้ากองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล กองบรรณาธิการ Far East University, South Korea
  ศาสตราจารย์ ดร.นำชัย ทนุผล กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ กองบรรณาธิการ William Howard Taft University,U.S.A.
  Professor Brian Sheehan, Ph.D. กองบรรณาธิการ Asian Forum on Business Education
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
  นายวัชรินทร์ ยอดมงคล เลขานุการกองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะทำงาน    
  ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  นางชลาภรณ์ ยูน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  นางสาวชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  นายราเมศวร์ สดใส คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  นางสาวดวงกมล นีรพัฒนกุล คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  นางสาวสุพรรณี หอมแช่ม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  นายสรัล แก้วจินดา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  นายตัง คุณแก้ว คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา