เจ้าของ                                           
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ปรึกษา    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
กองบรรณาธิการ    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ                                               หัวหน้ากองบรรณาธิการ  มหาวิทยาลัยบูรพา
  ศาสตราจารย์ ดร.นำชัย ทนุผล  กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ข้าราชการเกษียณ)
   Professor Brian Sheehan, Ph.D. กองบรรณาธิการ Asian Forum on Business Education
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์ กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   นายวัชรินทร์ ยอดมงคล เลขานุการกองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะทำงาน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ลือกิตตินันท์

คณะบริหารธุรกิจ      มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์                                                           คณะบริหารธุรกิจ      มหาวิทยาลัยบูรพา
  ผู้ช่วยศาสตราจาร ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ คณะบริหารธุรกิจ      มหาวิทยาลัยบูรพา
  ดร.สานนท์ อนันทานนท์ คณะบริหารธุรกิจ      มหาวิทยาลัยบูรพา
  ดร.อารีรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ      มหาวิทยาลัยบูรพา
  นายราเมศวร์ สดใส คณะบริหารธุรกิจ      มหาวิทยาลัยบูรพา
  นางสาวดวงกมล นีรพัฒนกุล คณะบริหารธุรกิจ      มหาวิทยาลัยบูรพา
  นางสาวสุพรรณี หอมแช่ม คณะบริหารธุรกิจ      มหาวิทยาลัยบูรพา
  นายสรัล แก้วจินดา คณะบริหารธุรกิจ      มหาวิทยาลัยบูรพา
  นายตัง คุณแก้ว คณะบริหารธุรกิจ      มหาวิทยาลัยบูรพา