เจ้าของ                                           
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ปรึกษา    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
กองบรรณาธิการ    
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
           ศาสตราจารย์ ดร.นำชัย ทนุผล  กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ข้าราชการเกษียณ)
           Professor Brian Sheehan, Ph.D. กองบรรณาธิการ Asian Forum on Business Education
           รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
           รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์ กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
           นายวัชรินทร์ ยอดมงคล เลขานุการกองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะทำงาน  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ลือกิตตินันท์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
          ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
          ดร.สานนท์ อนันทานนท์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
          ดร.ธันยพร วิเชียรเกื้อ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
          ดร.อารีรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
          นายราเมศวร์ สดใส คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
          นางสาวดวงกมล นีรพัฒนกุล คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
          นางสาวสุพรรณี หอมแช่ม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
          นายสรัล แก้วจินดา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
          นายตัง คุณแก้ว คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา