เปิดรับบทความวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

        ตามที่ วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ปิดรับบทความชั่วคราวผ่านทางระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากมีจำนวนบทความเข้ามายังวารสารเป็นจำนวนมาก นั้น

        ในการนี้ ทางวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเปิดรับบทความ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทางวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เพิ่มเติมเอกสารประกอบการส่งขอยื่นพิจารณาบทความ และเพิ่มเติมหัวข้อในรูปแบบการตีพิมพ์ จึงขอให้ท่านตรวจสอบเอกสารและบทความของท่านก่อนส่ง ผ่านทางระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

 

                                                                                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

 

        ด้วยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านบริหารธุรกิจของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
        2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา
        3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา

Vol. 10 No. 2 (2021): Burapha Journal of Business Management

Published: 2021-12-29

The Causal Intention Model for Being Entrepreneurs of Business Administration Undergraduates: Case Study Prince of Songkla University

Chompunoot Duangjan, Kritsada Saard, Chutima Somnil, Nattapong Rotsaphai, Tuangtong Nuimai, Arofat Komkamhang, Bhuritat Rittisom

148-163

View All Issues