About the Journal
- Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)
          วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายในการนำเสนอบทความที่มีคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) เพื่อที่จะให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา สามารถนำไปพัฒนาหรือสรรสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำประโยชน์ไปใช้ในการจัดการธุรกิจ (Managerial Implications)  ดังนั้น บทความที่จะตีพิมพ์จึงต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews) ในสาขาวิชานั้น ๆ จำนวน 3 ท่าน (blind) เพื่อประเมินคุณภาพของบทความ ทั้งนี้ บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาว่าเหมาะสมให้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยจำนวน 2 ท่านวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา มีขอบเขตเนื้อหาในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

              -  การจัดการด้านบริหารธุรกิจ                  - การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

              -  การจัดการทรัพยากรมนุษย์                 -  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

              -  การตลาด                                              -  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

              -  การบัญชี การเงินและการธนาคาร          

            บทความที่จะตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่น ๆ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความต่าง ๆ และขัดต่อจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความนั้น ๆ มิใช่ความเห็นและความรับผิดชอบใด ๆ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับในกรณีผู้ประสงค์จะนำข้อความในวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

- Peer Review Process (กระบวนการ Review)
     บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบ doubleblind

- Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)
     ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- Publication Frequency (กำหนดออก)
     วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี
           ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
           ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

- Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน)
      สนับสนุนโดย คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

- ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

      1. บุคคลภายในและนิสิต อัตรา 4,500 บาท ต่อ 1 บทความ 

     2. บุคคลภายนอก อัตรา 5,000 บาท ต่อ 1 บทความ