การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อโมชันกราฟิกร่วมกับวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

อนัญญา บุญมาก
เกษรัตน์ เคยการ
จักรพงษ์ วารี

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อโมชันกราฟิกร่วมกับวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกร่วมกับวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อน-หลังเรียนที่เรียนด้วยสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยโมชันกราฟิกร่วมกับวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ สื่อโมชันกราฟิก แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จารุวรรณ สิงห์ม่วง. (2560). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบการคูณ

และการหารจำนวนที่มีหลายหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ. วารสารราชนครินทร์14(31), 13–19.

ชุติมน กระแสร์สินธุ์. (2561). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย โรงเรียนอนุบาลเนินขาม อำเภอเนินขาม

จังหวัดชัยนาท. (ฉบับที่ 3) : 224

ณัฐภณ สุเมธอธิคม และคณะ. (2563). การผลิตสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร,

ธํารง บัวศรี. ทฤษฎีหลักสูตรการออกแบบหลักสูตรและพัฒนา. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก

https://kritsada141242.blogspot.com/2019/07/blog-post.html.

นันทวรรณ แก้วโชติ.วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก http://064winitakaeokham.blogspot.com.

พฤกษา พรหมทรัพย์และคณะ. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง “สิทธิการลาของพนักงาน” โดยใช้เทคนิค Motion graphic สําหรับเทศบาลตําบลธัญบุรี. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก

http://www.research.rmutt.ac.th/?p=16371.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติ่ม. กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี.

สุดารัตน์ วงศ์คำพา. (2554). การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อรณรงค์แก้ปัญหาเด็กอ้วน. (วิทยานิพนธ์ วิทยาสาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสื่อนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

สุโรทัย แสนจันทรแดง และ ธวัชชัย สหพงษ์. (2559). การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง การเลิกทาสในสมัยรัชกาล

ที่ 5 A Development of Motion graphics Entitled Emancipation in The King Rama 5 Peroid. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 175-182.

อรอุมา เปาลิวัฒน์. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ที่จัดการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=133258